ตัวชี้วัดที่ 012: ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 50.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 018850.00100.00100.002020-04-09 17:00:53
เขตฯ 025550.00100.00100.002020-04-09 17:02:16
เขตฯ 035550.00100.00100.002020-04-09 17:02:08
เขตฯ 048850.00100.00100.002020-04-09 16:56:33
เขตฯ 058850.00100.00100.002020-04-09 17:03:29
เขตฯ 068850.00100.00100.002020-04-09 16:56:41
เขตฯ 074450.00100.00100.002020-04-09 16:58:59
เขตฯ 087750.00100.00100.002020-04-09 17:05:55
เขตฯ 094450.00100.00100.002020-04-09 16:57:37
เขตฯ 105550.00100.00100.002020-04-09 16:59:24
เขตฯ 117750.00100.00100.002020-04-09 17:04:31
เขตฯ 127750.00100.00100.002020-04-09 17:05:43
เขตฯ 13---
 7676    100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัด ที่ดำเนินการครบ 5 ขั้นตอน (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50 (38 จังหวัด)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>