ตัวชี้วัดที่ 016: ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)

Map

ร้อยละ

63.16

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 63.16

จำนวนที่ผ่าน

8 61.54%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 38.46%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0180100.000.002020-03-20 13:24:38
เขตฯ 0255100.00100.00100.002020-03-20 12:14:04
เขตฯ 0355100.00100.00100.002020-03-20 12:14:00
เขตฯ 0488100.00100.00100.002020-04-28 08:49:13
เขตฯ 0580100.000.002020-03-20 13:27:25
เขตฯ 0688100.00100.00100.002020-04-28 08:49:45
เขตฯ 0744100.00100.00100.002020-03-20 12:12:55
เขตฯ 087085.710.002020-03-20 13:26:10
เขตฯ 0944100.00100.00100.002020-04-03 09:20:46
เขตฯ 1050100.000.002020-03-20 13:23:53
เขตฯ 1177100.00100.00100.002020-03-20 12:15:11
เขตฯ 1277100.00100.00100.002020-03-20 12:15:38
เขตฯ 13---
 7648    63.16      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มีการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (76 จังหวัด (ไม่รวม กทม.)) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>