ตัวชี้วัดที่ 016: ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 0188100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:13
เขตฯ 0255100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:13
เขตฯ 0355100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:13
เขตฯ 0488100.00100.00100.0050.0050.002020-10-19 15:04:13
เขตฯ 0588100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:13
เขตฯ 0688100.00100.00100.0087.5062.502020-10-19 15:04:13
เขตฯ 0744100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:13
เขตฯ 0877100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:13
เขตฯ 0944100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:13
เขตฯ 1055100.00100.00100.002020-10-19 15:04:13
เขตฯ 1177100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:13
เขตฯ 1277100.00100.00100.00100.0071.432020-10-19 15:04:13
เขตฯ 13---
 7676100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มีการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (76 จังหวัด (ไม่รวม กทม.)) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:04:13
Update: สระบุรี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:13
Update: ชลบุรี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:13
Update: ระยอง

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:13
Update: จันทบุรี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:13
Update: ตราด

by ทรงพล

log