ตัวชี้วัดที่ 034: อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

32.34

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- < 30.00 - < 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 32.34

จำนวนที่ผ่าน

4 30.77%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 69.23%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 กุมภาพันธ์ 2563 02:33)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (< 30.00)Q4 (< 30.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01825122042,91935.2535.2535.252020-02-26 14:33:30
เขตฯ 024023441,21136.8336.8336.832020-02-26 14:33:35
เขตฯ 034882411,65032.0632.0632.062020-02-26 14:33:35
เขตฯ 045622201,45040.1440.1440.142020-02-26 14:33:17
เขตฯ 055392371,52537.7737.7737.772020-02-26 14:33:37
เขตฯ 066223221,66338.7338.7338.732020-02-26 14:33:17
เขตฯ 0746693062,31433.3633.3633.362020-02-26 14:33:25
เขตฯ 08391162522,38526.9626.9626.962020-02-26 14:33:45
เขตฯ 09754261793,09630.1430.1430.142020-02-26 14:33:19
เขตฯ 10302101792,14322.4522.4522.452020-02-26 14:33:27
เขตฯ 113482391,39427.7627.7627.762020-02-26 14:33:42
เขตฯ 123866781,40033.1433.1433.142020-02-26 14:33:45
เขตฯ 13-----
 6,085931,40123,150  32.34      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ้าหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น (คน)

C = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ้าหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีขึ้น (คน)

D = จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมด ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) (คน)

สูตรคำนวณ (A+C)/D*100
เกณฑ์เป้าหมาย < <ร้อยละ 30
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>