ตัวชี้วัดที่ 054: ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 5.00 >= 80.00 >= 85.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 5.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 90.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0121300.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 029900.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0311300.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0414900.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0513600.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0615000.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0715800.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0818200.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0918100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1014600.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1116100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1216200.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13-02020-02-24 10:54:21
 1,8500    0.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 (ใน 1 ปี) (หน่วยงาน)

B = จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ITA (1,850 หน่วยงาน) (หน่วยงาน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>