ตัวชี้วัดที่ 063: ระดับความสำเร็จของการจัดทำสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยใน ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

Map

จำนวน

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1.00 >= 1.00 >= 1.00 >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 1.00)Q2 (>= 1.00)Q3 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01--
เขตฯ 02--
เขตฯ 03--
เขตฯ 0402020-04-09 17:19:09
เขตฯ 05--
เขตฯ 06--
เขตฯ 07--
เขตฯ 08--
เขตฯ 09--
เขตฯ 10--
เขตฯ 11--
เขตฯ 12--
เขตฯ 13--
 0           
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = มีข้อเสนอสิทธิ ประโยชน์กลางที่ จําเป็นสําหรับผู้ป่วยใน ()

สูตรคำนวณ
เกณฑ์เป้าหมาย >= มีข้อเสนอสิทธิประโยชน์กลางที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยใน 3 กองทุน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>