ตัวชี้วัดที่ 063: ระดับความสำเร็จของการจัดทำสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยใน ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

Map

จำนวน

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1.00 >= 1.00 >= 1.00 >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 1.00)Q2 (>= 1.00)Q3 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข02020-10-09 13:54:52
 0           
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = มีข้อเสนอสิทธิ ประโยชน์กลางที่ จําเป็นสําหรับผู้ป่วยใน ()

สูตรคำนวณ
เกณฑ์เป้าหมาย >= มีข้อเสนอสิทธิประโยชน์กลางที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยใน 3 กองทุน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>