ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทย

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 0

ค่าเป้าหมาย

56.712328767123%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราส่วนการตายมารดาไทย

#เขตQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2018-12-07 13:45:24
2เขตฯ 02---2018-12-07 13:45:24
3เขตฯ 03---2018-12-07 13:45:24
4เขตฯ 04---2018-12-07 13:45:24
5เขตฯ 05---2018-12-07 13:45:24
6เขตฯ 06---2018-12-07 13:45:24
7เขตฯ 07---2018-12-07 13:45:24
8เขตฯ 08---2018-12-07 13:45:24
9เขตฯ 09---2018-12-07 13:45:24
10เขตฯ 10---2018-12-07 13:45:24
11เขตฯ 11---2018-12-07 13:45:24
12เขตฯ 12---2018-12-07 13:45:24
13เขตฯ 13---2019-03-05 12:52:37
  00           

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

- การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน

- การเยี่ยมเสริมพลัง  เป็นการเสริมพลังใจพลังความคิดให้ผู้บริหาร  ผู้ให้บริการ ตลอดจนภาคีเครือข่าย ให้ใช้ศักยภาพของตัวเองและทีมงานอย่างเต็มกำลังในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กให้ได้ตามมาตรฐานสอดคล้องตามบริบท  เช่น การเสริมพลังในการนิเทศติดตาม การไปเยี่ยมหน้างาน  การประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
    รายละเอียด KPI Template >>
    --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->