ตัวชี้วัดที่ 044.2: หน่วยงานที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข (MoPH-4T) ระดับเขตสุขภาพ

Map

จำนวน

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 2.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 2.00)FilesLast update
เขตฯ 01--
เขตฯ 02--
เขตฯ 03--
เขตฯ 04--
เขตฯ 05--
เขตฯ 06--
เขตฯ 07--
เขตฯ 08--
เขตฯ 09--
เขตฯ 10--
เขตฯ 11--
เขตฯ 12--
เขตฯ 13--
 0    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข (MoPH-4T) ระดับเขตสุขภาพ (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 2
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log