ตัวชี้วัดที่ 016: จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

จำนวน

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
> 2500.00 > 2600.00 > 2700.00 > 2750.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (> 2500.00)Q2 (> 2600.00)Q3 (> 2700.00)Q4 (> 2750.00)FilesLast update
เขตฯ 01----
เขตฯ 02----
เขตฯ 03----
เขตฯ 04----
เขตฯ 05----
เขตฯ 06----
เขตฯ 07----
เขตฯ 08----
เขตฯ 09----
เขตฯ 10----
เขตฯ 11----
เขตฯ 12----
เขตฯ 13----
 000       
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (หน่วย)

B = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน จากระบบทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (GIS Health/PCU) (หน่วย)

C = ทีมใหม่ที่ตั้งในปี 67 (หน่วย)

สูตรคำนวณ (A-B)+C
เกณฑ์เป้าหมาย > 2,750 หน่วย
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log