ตัวชี้วัดที่ 025: ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Community base)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 10.00)FilesLast update
เขตฯ 01---
เขตฯ 02---
เขตฯ 03---
เขตฯ 04---
เขตฯ 05---
เขตฯ 06---
เขตฯ 07---
เขตฯ 08---
เขตฯ 09---
เขตฯ 10---
เขตฯ 11---
เขตฯ 12---
เขตฯ 13---
 00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย IMC ได้รับบริการแพทย์แผนไทยฯ (คน) ที่มีประวัติการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัส 3 หลัก ขึ้นต้นด้วย I60 ถึง I69 ในพื้นที่รับผิดชอบ - ควบคู่กับการวินิจฉัย U61.0 ถึง U61.19 และให้หัตถการแผนไทย (100-77-00) ถึง (999-78-88) - หรือควบคู่กับการวินิจฉัย U78.110 ถึง U78.117 และให้หัตถการแพทย์แผนจีน (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วย IMC ทั้งหมด (คน) ที่มีประวัติการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย I60 ถึง I69 ในพื้นที่รับผิดชอบ (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log