ตัวชี้วัดที่ 032: จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 น้อยกว่าร้อยละ 10 ของปีงบประมาณก่อน

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - < 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (< 10.00)FilesLast update
เขตฯ 01---
เขตฯ 02---
เขตฯ 03---
เขตฯ 04---
เขตฯ 05---
เขตฯ 06---
เขตฯ 07---
เขตฯ 08---
เขตฯ 09---
เขตฯ 10---
เขตฯ 11---
เขตฯ 12---
เขตฯ 13---
 00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 5 รายใหม่ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ของปีงบประมาณปัจจุบัน (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 5 รายใหม่ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ของปีงบประมาณก่อนหน้า (คน)

สูตรคำนวณ (B-A)/B*100
เกณฑ์เป้าหมาย < 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log