ตัวชี้วัดที่ 042: จำนวนศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

จำนวน

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 600.00 >= 650.00 >= 700.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 600.00)Q3 (>= 650.00)Q4 (>= 700.00)FilesLast update
เขตฯ 01--
เขตฯ 02--
เขตฯ 03--
เขตฯ 04--
เขตฯ 05--
เขตฯ 06--
เขตฯ 07--
เขตฯ 08--
เขตฯ 09--
เขตฯ 10--
เขตฯ 11--
เขตฯ 12--
เขตฯ 13--
 0      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 700
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log