ตัวชี้วัดที่ 038: ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 30.00 >= 30.00 >= 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 30.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 30.00)Q4 (>= 30.00)FilesLast update
เขตฯ 01--2023-11-22 11:04:40
เขตฯ 02--2023-11-22 11:04:40
เขตฯ 03--2023-11-22 11:04:40
เขตฯ 04--2023-11-22 11:04:40
เขตฯ 05--2023-11-22 11:04:40
เขตฯ 06--2023-11-22 11:04:40
เขตฯ 07--2023-11-22 11:04:40
เขตฯ 08--2023-11-22 11:04:40
เขตฯ 09--2023-11-22 11:04:40
เขตฯ 10--2023-11-22 11:04:40
เขตฯ 11--2023-11-22 11:04:40
เขตฯ 12--2023-11-22 11:04:40
เขตฯ 13---
 00       
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 30
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log