ตัวชี้วัดที่ 051: ร้อยละของโรงพยาบาลที่ยื่นขอรับรอง HAIT

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 10.00)FilesLast update
เขตฯ 01----
เขตฯ 02----
เขตฯ 03----
เขตฯ 04----
เขตฯ 05----
เขตฯ 06----
เขตฯ 07----
เขตฯ 08----
เขตฯ 09----
เขตฯ 10----
เขตฯ 11----
เขตฯ 12----
เขตฯ 13----
 000    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลได้รับการตรวจเยี่ยม หรือตรวจประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองผลการประเมินผ่านเกณฑ์ HAIT แล้วและยังมีอายุการรับรองคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลทั้งหมดที่เปิดให้บริการ (ข้อมูล ณ 3 ต.ค. 66 จำนวน 902 แห่ง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A+B)/C*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log