ตัวชี้วัดที่ 044.3: หน่วยงานที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข (MoPH-4T) ระดับกรม

Map

จำนวน

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 2.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 2.00)FilesLast update
สป.สธ.-2023-11-15 14:49:56
กรมการแพทย์-2023-11-15 14:49:56
กรมควบคุมโรค-2023-11-15 14:49:56
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก-2023-11-15 14:49:56
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์-2023-11-15 14:49:56
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ-2023-11-15 14:49:56
กรมสุขภาพจิต-2023-11-15 14:49:56
กรมอนามัย-2023-11-15 14:49:56
 0    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข (MoPH-4T) ระดับกรม (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 2
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log