ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 053: จำนวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด

KPI

-

จำนวน 76.92

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
= 100.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

จำนวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด

#เขตQ4 (= 100.00)ผลการดำเนินงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0111100.00100.002018-10-30 15:15:26
2เขตฯ 0211100.00100.002018-04-23 15:55:35
3เขตฯ 0311100.00100.002018-04-23 15:55:36
4เขตฯ 04010.000.002018-03-20 14:32:43
5เขตฯ 0511100.00100.002018-04-11 14:59:12
6เขตฯ 0622100.00100.002018-06-04 09:11:35
7เขตฯ 0711100.00100.002018-06-26 10:19:46
8เขตฯ 0811100.00100.002018-04-10 16:09:47
9เขตฯ 09010.000.002018-03-20 14:28:24
10เขตฯ 1011100.00100.002018-05-07 10:35:56
11เขตฯ 11010.000.002018-03-20 14:28:44
12เขตฯ 1211100.00100.002018-04-10 13:10:09
13เขตฯ 13----
  1013 76.92      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

เมืองสมุนไพร หมายถึง ภาพจำลองของโครงการที่เป็นรูปธรรมภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมุ่งเน้นให้พื้นที่ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรให้เข้าสู่ระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจรในระดับจังหวัด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐและมีผลการดำเนินงานภายใต้ 4 มาตรการ ดังนี้

          มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอย่างยั่งยืน

          มาตรการที่ 2 พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร

          มาตรการที่ 3 ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่าและการตลาด

          มาตรการที่ 4 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการ

เมืองสมุนไพรจังหวัดนำร่อง หมายถึง จังหวัดเป้าหมาย 4 จังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพที่ดำเนินการโครงการเมืองสมุนไพร ตั้งแต่ปี 2560 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย (เขตสุขภาพที่ 1) จังหวัดปราจีนบุรี (เขตสุขภาพที่ 6) จังหวัดสกลนคร (เขตสุขภาพที่ 8)และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เขตสุขภาพที่ 11)

เมืองสมุนไพรจังหวัดส่วนขยาย หมายถึง จังหวัดเป้าหมาย 9 จังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพที่ดำเนินการโครงการเมืองสมุนไพร ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก(เขตสุขภาพที่ 2) จังหวัดอุทัยธานี (เขตสุขภาพที่ 3)จังหวัดสระบุรี (เขตสุขภาพที่ 4)จังหวัดนครปฐม (เขตสุขภาพที่ 5)จังหวัดจันทบุรี (เขตสุขภาพที่ 6)จังหวัดมหาสารคาม (เขตสุขภาพที่ 7) จังหวัดสุรินทร์ (เขตสุขภาพที่ 9) จังหวัดอำนาจเจริญ(เขตสุขภาพที่ 10) และ จังหวัดสงขลา (เขตสุขภาพที่ 12) 

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มีผลการดำเนินการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดเป้าหมายที่ดำเนินการขับเคลื่อนเมืองสมุรไพร (13 จังหวัด) (จังหวัด)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย = 100
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more