ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 073: ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์

KPI

-

ร้อยละ 52.51

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 25.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์

#เขตQ4 (>= 25.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0100-2018-04-17 15:08:57
2เขตฯ 0200-2018-04-18 13:43:13
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 0400-2018-04-17 15:03:36
5เขตฯ 0500-2018-04-18 09:33:19
6เขตฯ 0615729952.5152.512018-04-18 13:45:09
7เขตฯ 0700-2018-04-18 10:34:38
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 0900-2018-04-18 10:46:43
10เขตฯ 1000-2018-04-18 11:00:42
11เขตฯ 1100-2018-04-18 12:44:12
12เขตฯ 1200-2018-04-18 13:04:23
13เขตฯ 13----
  157299 52.51      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ หมายถึง องค์ความรู้ทางการพยาบาล/การแพทย์/การสาธารณสุขที่ผ่านการวิจัย/พัฒนา ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) บทปฏิทัศน์ (review  article)  บทความพิเศษ (special article) บทความฟื้นวิชา (refresher course) รายงานเบื้องต้น (preliminary report) หรือรายงานสังเขป (short communication) รายงานผู้ป่วย (case report) ปกิณกะ (miscellany) และนวัตกรรม (innovation) ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง        องค์ความรู้ทางการพยาบาล/การแพทย์/การสาธารณสุขที่ผ่านการวิจัย/พัฒนา ได้รับการถ่ายทอด เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดในช่องทาง/สื่อต่าง ๆ รวมถึงที่ได้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในโครงการวิจัยหรือรายงานการวิจัย สามารถนำไปแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน หรือมีการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการในการอ้างอิง (Citation) ในบทความวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวแปร

A = จำนวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ (ผลงาน)

B = จำนวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพทั้งหมดที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ (ผลงาน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 25
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->