ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 062: ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 8.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

#เขตQ4 (>= 8.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 04---2017-11-23 13:23:40
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  00        

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรทุกระดับของหน่วยรับตรวจ กำหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า     การดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
       1. การดำเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วย     รับตรวจ
       2. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
       3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C)ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ    การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน     ที่องค์กรได้กำหนดขึ้น
แนวคิดของการควบคุมภายใน
       1. การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ การควบคุมภายในมิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และมิใช่ผลสุดท้ายของการกระทำแต่เป็นกระบวนการ (Process)0ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจำวันตามปกติของหน่วยรับตรวจ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรนำการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ การวางแผน (Planning) การดำเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring) 
       2. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิผล ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน   ที่มีประสิทธิผล ด้วยการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมการควบคุม กำหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอื่นของหน่วยรับตรวจมีหน้าที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน                ที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้น 
       3. การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุ  ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะทำให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ ทั้งนี้เพราะการควบคุมภายใน        มีข้อจำกัด เช่น โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร เนื่องจากความไม่ระมัดระวัง       ไม่เข้าใจคำสั่ง หรือการใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิด การปฏิบัติผิดกฎหมาย    ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ที่สำคัญที่สุด คือ การที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใช้อำนาจในทางที่ผิด นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้รับ      จากการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อการควบคุมภายใน
       “การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารนำมาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด”
       คำว่า “การควบคุมภายใน” หรือ “ระบบการควบคุมภายใน” เป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยรับตรวจทุกคนควรให้ความสำคัญเพราะเป็นพันธกรณีที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสำเร็จลุล่วงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ        หน่วยรับตรวจ ดังนั้น การออกแบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และการติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกำหนด รวมทั้งการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบจุดอ่อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข    ให้หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานการควบคุมภายใน
      มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
       1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
       2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
       3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
       4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
       5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
       องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อม      ของการควบคุมเป็นรากฐานที่สำคัญขององค์ประกอบอื่น ๆ องค์ประกอบทั้ง 5 นี้         เป็นสิ่งจำเป็นที่มีอยู่ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ 3 ประการ คือ
       -  การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
       -  รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ
       -  มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
       การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี โดยให้หน่วยรับตรวจดำเนินการ ดังนี้
1. ส่วนราชการส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข (9 ส่วนราชการ)
 1) จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)                  ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 ชุด  
 2) จัดส่งแบบ ปอ.1.ปอ.2 ปอ.3 และแบบ ปส. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด
 3) สำหรับรายงานอื่นๆ ให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบดำเนินการสอบทานต่อไป
 4) ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผล         การควบคุมภายในของส่วนราชการแล้วรายงานผลการตรวจสอบโดยจัดส่งเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ โดยใช้แบบรายงาน รายละเอียดการตรวจสอบระบบ      การควบคุมภายใน ที่แนบประกอบกระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผล   ระบบการควบคุมภายใน ( IA 01 ) พร้อมผลคะแนนของแต่ละหน่วยรับตรวจ ให้กับกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงเพื่อดำเนินการรวบรวมและสรุปผลคะแนนหน่วยรับตรวจที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 62 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดส่งไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 รายการ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0215.01/ว 3308 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ทาง e - mail : audit.health.57@gmail.com ปีละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี
      2. หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 
          2.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 1) จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปอ. 1)  ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 ชุด  
 2) จัดส่งแบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และแบบ ปส. ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 1 ชุด
 3) สำหรับรายงานอื่นๆ ให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบดำเนินการสอบทานต่อไป
4) ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาลชุมชน    แล้วรายงานผลการตรวจสอบโดยจัดส่งเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ โดยใช้      แบบรายงาน รายละเอียดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ที่แนบประกอบกระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ( IA 01 )      พร้อมผลคะแนนของแต่ละหน่วยรับตรวจ ให้กับกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงเพื่อดำเนินการรวบรวมและสรุปผลคะแนนหน่วยรับตรวจที่ผ่านเกณฑ์   การประเมิน ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 62 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้ง         จัดส่งไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 รายการ เพื่อเป็นหลักฐาน  ประกอบการตรวจสอบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0215.01/ว 3308 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในทางe - mail : audit.health.57@gmail.com ปีละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
            2.2 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
                  และโรงพยาบาลชุมชน                  
 1) จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปอ. 1)                   ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 ชุด 
 2) จัดส่งแบบ ปอ.1.ปอ.2 ปอ.3 และแบบ ปส. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  จำนวน 1 ชุด
  3) สำหรับรายงานอื่นๆ ให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบดำเนินการสอบทานต่อไป
การติดตามประเมินผล
       การติดตามประเมินผล เป็นวิธีการที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีการปฏิบัติตาม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่กำหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผลหรือต้องปรับปรุง
       การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล
       ผู้บริหารต้องกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้การติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการโดยตรง ผู้บริหารได้รับรายงานการติดตามการประเมินผล ควรดำเนินการดังนี้
       -  พิจารณาวิธีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ
       -  กำหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
       -  สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
       -  ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ ตามข้อเสนอแนะ
การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ส่วนราชการส่วนกลาง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน) และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
          -  รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
-  รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน) จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
-  รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
-  รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี
ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้คะแนนประเมินตั้งแต่ 4 คะแนน ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ (หน่วยงาน)

B = จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่ถูกประเมิน (หน่วยงาน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 8
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->