ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 082: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

KPI

-

ร้อยละ 44.44

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 20.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

#เขตQ4 (>= 20.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 049444.4444.442017-10-25 14:30:22
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  94 44.44      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2554 หมวด 19 มาตรา 43 กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนราชการ ดังนี้

  1. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
  2. กรมสุขภาพจิต
  3. กรมควบคุมโรค
  4. กรมอนามัย
  5. กรมการแพทย์
  6. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  7. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  8. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) หมายถึง เกณฑ์ที่ส่วนราชการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบทุกภาคส่วนของระบบ บริหารงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เกณฑ์ PMQA เป็นชุดของคำถามเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ 7 ด้านในการบริหารและดำเนินงานของส่วนราชการ ได้แก่

1. การนำองค์การ

2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

3. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

5. การมุ่งเน้นบุคลากร

6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

7. ผลลัพธ์การดำเนินการ

ตัวแปร

A = จำนวนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด (ส่วนราชการ)

B = จำนวนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (ส่วนราชการ)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 20
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more