ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 059: ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

88.493150684932%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 55.00 >= 55.00 >= 55.00 >= 55.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

#เขตQ1 (>= 55.00)Q2 (>= 55.00)Q3 (>= 55.00)Q4 (>= 55.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01010,7200.000.000.002018-06-29 15:52:15
2เขตฯ 02023,3130.000.000.002018-06-29 15:57:22
3เขตฯ 0306,8350.000.000.002018-06-29 16:00:03
4เขตฯ 0406,7360.000.000.002018-07-02 09:02:22
5เขตฯ 05023,5270.000.000.002018-07-02 09:06:57
6เขตฯ 06010,1760.000.000.002018-07-02 10:45:25
7เขตฯ 07044,1630.000.000.002018-07-02 09:12:07
8เขตฯ 08013,1470.000.000.002018-07-02 09:15:43
9เขตฯ 09015,8890.000.000.002018-07-02 09:17:02
10เขตฯ 10016,0080.000.000.002018-07-02 09:46:18
11เขตฯ 1106,4030.000.000.002018-07-02 09:50:35
12เขตฯ 1209,2110.000.000.002018-07-02 09:52:55
13เขตฯ 13----
  0186,128    0.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง ครอบครัวที่มี อสค. ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพ และสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง โดย

1. อสค. แสดงบทบาท ได้แก่ (1) เป็นแกนนำปฏิบัติตนด้านสุขภาพที่มีพฤติกรรม   เป็นแบบอย่างให้ครอบครัว และเป็นผู้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง (2) ถ่ายทอดความรู้ให้คนในครอบครัวตนเองและช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (3) ประสานงานพัฒนาสุขภาพครอบครัว และเป็นเครือข่ายกับ อสม. โดยไม่ซ้ำซ้อนบทบาทกัน

2. สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่ (1) คุมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กินแบบลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ดื่มน้ำเปล่า (2) ดูแลการกินยาให้ตรงเวลา และไปพบแพทย์ตามนัด (3) ออกกำลังกายเช่น ออกกำลังกายด้วยยางยืด และ (4) บำรุงรักษาจิตใจ

อาสาสมัครประจำครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของแต่ละครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร อสค. ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวตนเอง

กรณีครอบครัวนั้นอยู่คนเดียวหรืออยู่ในภาวะพึ่งพิงอาจคัดเลือกเพื่อนบ้านให้เข้ารับการอบรมและทำหน้าที่ อสค. ให้ครอบครัวนั้นได้

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ครอบครัว)

B = จำนวนครอบครัวเป้าหมาย (ครอบครัว)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 55
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->