ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 056: ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้

#เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2017-11-23 11:23:05
2เขตฯ 02---2017-11-23 11:23:05
3เขตฯ 03---2017-11-23 11:23:05
4เขตฯ 04---2017-11-23 11:23:05
5เขตฯ 05---2017-11-23 11:23:05
6เขตฯ 0600-2018-03-06 16:24:26
7เขตฯ 07---2017-11-23 11:23:05
8เขตฯ 08---2017-11-23 11:23:05
9เขตฯ 09---2017-11-23 11:23:05
10เขตฯ 10---2017-11-23 11:23:05
11เขตฯ 11---2017-11-23 11:23:05
12เขตฯ 12---2017-11-23 11:23:05
13เขตฯ 13----
  00           

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

หน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงานไปใช้ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับที่มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) รายบุคคลโดยผ่านระบบ Online-based หรือ Mobile App-based หน่วยงานนั้นมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน และนำผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1  ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทำงานและการนำดัชนีความสุข   

              ของคนทำงานไปใช้

ระดับที่ 2  มีการสำรวจข้อมูล

ระดับที่ 3  มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลต่อผู้บริหาร

ระดับที่ 4  มีการทำแผนพัฒนาความสุขของคนทำงาน

      ระดับที่ 5  มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนทำงาน

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ (หน่วยงาน)

B = จำนวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงาน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more