ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 078: จำนวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ

KPI

-

จำนวน 109.6

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 10.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

จำนวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ

#เขตQ4 (>= 10.00)ผลการดำเนินงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 04194177109.60109.602018-10-09 10:45:42
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  194177 109.60      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

1. นวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ หมายถึง การใช้องค์ความรู้ ทักษะการบริหารจัดการประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี เพื่อการคิดค้น การประดิษฐ์ การพัฒนา การผลิตสินค้า การบริการ กระบวนการผลิต และจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยนวัตกรรมดังกล่าว ไม่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งไม่เคยมีปรากฏในที่อื่นๆ มาก่อน แต่หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาขึ้นซึ่งทำให้หรือจะทำให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาธารณสุขได้

2. เทคโนโลยีสุขภาพ หมายถึง วิทยาการที่นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าในทางใดในด้านการแพทย์และสาธารณสุข

3. การพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อให้ได้องค์ความรู้ไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ตัวแปร

A = จำนวนข้อมูลจากฐานข้อมูลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีงบประมาณที่ต้องการวัด (นวัตกรรมกรม)

B = จำนวนข้อมูลจากฐานข้อมูลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีงบประมาณ 2560 (นวัตกรรมกรม)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= จำนวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ ที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร้อยละ 10 (เปรียบเทียบจากจำนวนข้อมูลจากฐานข้อมูลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีงบประมาณ 2560)
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->