ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 065: ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 25.00 >= 25.00 >= 25.00 >= 25.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

#เขตQ1 (>= 25.00)Q2 (>= 25.00)Q3 (>= 25.00)Q4 (>= 25.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01-----2017-11-23 13:44:30
2เขตฯ 02-----2017-11-23 13:44:30
3เขตฯ 03-----2017-11-23 13:44:30
4เขตฯ 04-----2017-11-23 13:44:30
5เขตฯ 05-----2017-11-23 13:44:30
6เขตฯ 06-----2017-11-23 13:44:30
7เขตฯ 07-----2017-11-23 13:44:30
8เขตฯ 08-----2017-11-23 13:44:30
9เขตฯ 09-----2017-11-23 13:44:30
10เขตฯ 10-----2017-11-23 13:44:30
11เขตฯ 11-----2017-11-23 13:44:30
12เขตฯ 12-----2017-11-23 13:44:30
13เขตฯ 13------
  0000           

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

1. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวที่กำหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี

มีเกณฑ์ประเมินดังนี้

    หมวด 1 การนำองค์กรและการจัดการดี

    หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

    หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

    หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย

    หมวด 5 ผลลัพธ์

โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้

        ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)

        ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)

        ร้อยละ 80 ขึ้นไป        เท่ากับ 5 ดาว  (รายงานเป็นตัวชี้วัด PA)

2. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 5 ดาว (โรงพยาบาล)

B = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 4 ดาว (โรงพยาบาล)

C = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 3 ดาว (โรงพยาบาล)

D = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ในปี 2560จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในปี 2560 (9,806 แห่ง) (โรงพยาบาล)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/D) x 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 25
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more