ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 031: อัตราตายทารกแรกเกิด

KPI

-

อัตราต่อพันประชากร 1.28

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 3.60 < 3.60 < 3.40 < 3.40

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายทารกแรกเกิด

#เขตQ1 (< 3.60)Q2 (< 3.60)Q3 (< 3.40)Q4 (< 3.40)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2018-01-12 09:12:21
2เขตฯ 02---2018-01-12 09:12:21
3เขตฯ 03---2018-01-12 09:12:21
4เขตฯ 04---2018-01-12 09:12:21
5เขตฯ 05---2018-01-12 09:12:21
6เขตฯ 06---2018-01-12 09:12:21
7เขตฯ 07---2018-01-12 09:12:21
8เขตฯ 08---2018-01-12 09:12:21
9เขตฯ 09---2018-01-12 09:12:21
10เขตฯ 10---2018-01-12 09:12:21
11เขตฯ 1132,3500.000.001.281.282018-07-09 08:45:26
12เขตฯ 12---2018-01-12 09:12:21
13เขตฯ 13----
  32,350    1.28      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกที่คลอด รอดออกมา มีชีวิตจนถึง 28 วันในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต < 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.4 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->