ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 010: ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

KPI

-

ร้อยละ 52.48

ค่าเป้าหมาย

88.493150684932%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 3
>= 55.00 >= 55.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 23 กรกฎาคม 2561 10:34)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

#เขตQ1 (>= 55.00)Q3 (>= 55.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01556,246266,95247.9947.992018-07-23 10:34:30
2เขตฯ 02320,141147,56046.0946.092018-07-23 10:34:32
3เขตฯ 03279,848140,08950.0650.062018-07-23 10:34:32
4เขตฯ 04529,578282,66153.3753.372018-07-23 10:34:23
5เขตฯ 05593,596313,68952.8552.852018-07-23 10:34:34
6เขตฯ 06709,427397,14055.9855.982018-07-23 10:34:24
7เขตฯ 07584,993334,63157.2057.202018-07-23 10:34:28
8เขตฯ 08758,485422,06855.6555.652018-07-23 10:34:37
9เขตฯ 09640,942364,55956.8856.882018-07-23 10:34:26
10เขตฯ 10463,591238,57151.4651.462018-07-23 10:34:28
11เขตฯ 11542,593269,19549.6149.612018-07-23 10:34:35
12เขตฯ 12532,377240,39445.1545.152018-07-23 10:34:36
13เขตฯ 13----
  6,511,8173,417,509  52.48      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

วัยทำงาน หมายถึง ประชาชนอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน               ที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข ได้แก่ รพศ./ รพช./ รพท. และ รพ.สต.

ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง น้ำหนักเหมาะสมกับส่วนสูง โดยมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม. โดยคำนวณจาก น้ำหนัก (กก.) / ส่วนสูง (ตรม.)

การขับเคลื่อนการดำเนินงานร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี

มีค่าดัชนีมวลกายปกติผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  หมายถึง

          1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนวัยทำงานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ

          2.มีแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการติดตามประเมินผลในประเด็นเพื่อให้ประชาชนวัยทำงานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีดัชนีมวลกายปกติที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

B = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 55
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->