ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 010: ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

KPI

-

ร้อยละ 52.2

ค่าเป้าหมาย

72.328767123288%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 3
>= 55.00 >= 55.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 22 มิถุนายน 2561 11:38)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

#เขตQ1 (>= 55.00)Q3 (>= 55.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01554,346266,08248.0048.002018-06-22 11:38:49
2เขตฯ 02314,536143,46645.6145.612018-06-22 11:38:51
3เขตฯ 03277,152138,11049.8349.832018-06-22 11:38:51
4เขตฯ 04518,947276,44653.2753.272018-06-22 11:38:43
5เขตฯ 05589,280309,79252.5752.572018-06-22 11:38:52
6เขตฯ 06701,566391,88755.8655.862018-06-22 11:38:43
7เขตฯ 07580,456331,12057.0457.042018-06-22 11:38:47
8เขตฯ 08756,582414,52454.7954.792018-06-22 11:38:55
9เขตฯ 09633,575357,02756.3556.352018-06-22 11:38:45
10เขตฯ 10460,195235,72151.2251.222018-06-22 11:38:47
11เขตฯ 11537,670265,98849.4749.472018-06-22 11:38:54
12เขตฯ 12529,192238,76845.1245.122018-06-22 11:38:55
13เขตฯ 13----
  6,453,4973,368,931  52.20      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

วัยทำงาน หมายถึง ประชาชนอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน               ที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข ได้แก่ รพศ./ รพช./ รพท. และ รพ.สต.

ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง น้ำหนักเหมาะสมกับส่วนสูง โดยมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม. โดยคำนวณจาก น้ำหนัก (กก.) / ส่วนสูง (ตรม.)

การขับเคลื่อนการดำเนินงานร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี

มีค่าดัชนีมวลกายปกติผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  หมายถึง

          1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนวัยทำงานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ

          2.มีแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการติดตามประเมินผลในประเด็นเพื่อให้ประชาชนวัยทำงานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีดัชนีมวลกายปกติที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

B = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 55
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->