ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 010: ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

KPI

-

ร้อยละ 52.74

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 3
>= 55.00 >= 55.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 23 สิงหาคม 2561 09:28)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

#เขตQ1 (>= 55.00)Q3 (>= 55.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01558,802268,08447.9747.972018-08-23 21:28:24
2เขตฯ 02323,733149,56446.2046.202018-08-23 21:28:26
3เขตฯ 03281,496141,78950.3750.372018-08-23 21:28:25
4เขตฯ 04539,306288,02253.4153.412018-08-23 21:28:18
5เขตฯ 05596,914317,47653.1953.192018-08-23 21:28:27
6เขตฯ 06717,550402,31656.0756.072018-08-23 21:28:18
7เขตฯ 07586,958336,46857.3257.322018-08-23 21:28:22
8เขตฯ 08762,073430,88456.5456.542018-08-23 21:28:30
9เขตฯ 09645,343368,49257.1057.102018-08-23 21:28:20
10เขตฯ 10473,150245,46951.8851.882018-08-23 21:28:22
11เขตฯ 11544,834271,43049.8249.822018-08-23 21:28:28
12เขตฯ 12534,717242,38145.3345.332018-08-23 21:28:30
13เขตฯ 13----
  6,564,8763,462,375  52.74      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

วัยทำงาน หมายถึง ประชาชนอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน               ที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข ได้แก่ รพศ./ รพช./ รพท. และ รพ.สต.

ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง น้ำหนักเหมาะสมกับส่วนสูง โดยมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม. โดยคำนวณจาก น้ำหนัก (กก.) / ส่วนสูง (ตรม.)

การขับเคลื่อนการดำเนินงานร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี

มีค่าดัชนีมวลกายปกติผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  หมายถึง

          1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนวัยทำงานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ

          2.มีแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการติดตามประเมินผลในประเด็นเพื่อให้ประชาชนวัยทำงานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีดัชนีมวลกายปกติที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

B = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 55
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->