ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 010: ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

KPI

-

ร้อยละ 52.8

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 3
>= 55.00 >= 55.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:05)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

#เขตQ1 (>= 55.00)Q3 (>= 55.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01561,251269,24847.9747.972018-11-27 10:06:08
2เขตฯ 02326,094150,44846.1446.142018-11-27 10:06:10
3เขตฯ 03282,574142,18950.3250.322018-11-27 10:06:10
4เขตฯ 04548,779292,54553.3153.312018-11-27 10:06:02
5เขตฯ 05604,343324,87653.7653.762018-11-27 10:06:12
6เขตฯ 06729,602409,37956.1156.112018-11-27 10:06:02
7เขตฯ 07590,589338,77357.3657.362018-11-27 10:06:06
8เขตฯ 08763,366431,94956.5856.582018-11-27 10:06:15
9เขตฯ 09652,666370,88556.8356.832018-11-27 10:06:04
10เขตฯ 10477,594249,72152.2952.292018-11-27 10:06:06
11เขตฯ 11546,733272,39249.8249.822018-11-27 10:06:13
12เขตฯ 12540,769245,29845.3645.362018-11-27 10:06:15
13เขตฯ 13----
  6,624,3603,497,703  52.80      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

วัยทำงาน หมายถึง ประชาชนอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน               ที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข ได้แก่ รพศ./ รพช./ รพท. และ รพ.สต.

ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง น้ำหนักเหมาะสมกับส่วนสูง โดยมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม. โดยคำนวณจาก น้ำหนัก (กก.) / ส่วนสูง (ตรม.)

การขับเคลื่อนการดำเนินงานร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี

มีค่าดัชนีมวลกายปกติผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  หมายถึง

          1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนวัยทำงานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ

          2.มีแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการติดตามประเมินผลในประเด็นเพื่อให้ประชาชนวัยทำงานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีดัชนีมวลกายปกติที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

B = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 55
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more