ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 005: เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100

KPI

-

ร้อยละ 27.61

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 60.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100

#เขตQ4 (>= 60.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0121587724.5224.522018-04-05 13:48:09
2เขตฯ 0221947845.8245.822018-04-05 13:51:18
3เขตฯ 036025223.8123.812018-04-05 13:54:33
4เขตฯ 044324917.2717.272018-04-05 13:55:54
5เขตฯ 0510850421.4321.432018-04-05 13:57:28
6เขตฯ 064638511.9511.952018-04-18 09:06:15
7เขตฯ 0713741033.4133.412018-04-05 14:21:24
8เขตฯ 085437914.2514.252018-04-05 14:24:47
9เขตฯ 095142512.0012.002018-04-05 14:26:59
10เขตฯ 1012339331.3031.302018-04-05 14:28:50
11เขตฯ 119051017.6517.652018-04-05 14:30:00
12เขตฯ 129459715.7515.752018-04-05 14:31:17
13เขตฯ 1351188457.8157.812018-04-05 14:31:53
  1,7516,343 27.61      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ความฉลาดทางสติปัญญา หมายถึง ความสามารถของสมอง ในการคิด การใช้เหตุผล

การคำนวณ การเชื่อมโยง เป็นศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิด สามารถวัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขที่แน่นอนได้ โดยเครื่องมือวัดส่วนใหญ่จะวัดทักษะและกระบวนการของสมอง เช่น ความคิด ความจำ การจัดการข้อมูลของสมอง เป็นต้น

ความฉลาดทางสติปัญญาไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ค่าที่แสดงความสามารถของสมองในภาพรวมซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องมือวัดความสามารถทางสติปัญญาให้ได้ใกล้เคียงศักยภาพจริงมากที่สุด โดยมีค่ากลางที่เป็นมาตรฐานสากล ยุคปัจจุบันที่ค่า = 100

ตัวแปร

A = ผลรวมของคะแนน IQ ของเด็กนักเรียนไทยกลุ่มตัวอย่าง (คะแนน)

B = จำนวนเด็กนักเรียนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในปีที่สำรวจ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 60
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->