ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 005: เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100

KPI

-

ร้อยละ 34.7

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 60.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100

#เขตQ4 (>= 60.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 015911,82432.4032.402018-11-02 11:20:18
2เขตฯ 0247392351.2551.252018-11-02 11:27:13
3เขตฯ 0314647031.0631.062018-11-02 11:22:13
4เขตฯ 0411453521.3121.312018-11-02 11:12:33
5เขตฯ 052671,03425.8225.822018-11-02 11:28:59
6เขตฯ 0617470624.6524.652018-11-02 11:12:49
7เขตฯ 0735970251.1451.142018-11-02 11:36:42
8เขตฯ 0815772521.6621.662018-11-02 11:34:27
9เขตฯ 092481,09522.6522.652018-11-02 11:14:47
10เขตฯ 1037687443.0243.022018-11-02 11:18:01
11เขตฯ 1119293920.4520.452018-11-02 11:31:57
12เขตฯ 123911,17033.4233.422018-11-02 11:33:47
13เขตฯ 131,0932,20449.5949.592018-11-02 11:34:04
  4,58113,201 34.70      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ความฉลาดทางสติปัญญา หมายถึง ความสามารถของสมอง ในการคิด การใช้เหตุผล

การคำนวณ การเชื่อมโยง เป็นศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิด สามารถวัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขที่แน่นอนได้ โดยเครื่องมือวัดส่วนใหญ่จะวัดทักษะและกระบวนการของสมอง เช่น ความคิด ความจำ การจัดการข้อมูลของสมอง เป็นต้น

ความฉลาดทางสติปัญญาไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ค่าที่แสดงความสามารถของสมองในภาพรวมซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องมือวัดความสามารถทางสติปัญญาให้ได้ใกล้เคียงศักยภาพจริงมากที่สุด โดยมีค่ากลางที่เป็นมาตรฐานสากล ยุคปัจจุบันที่ค่า = 100

ตัวแปร

A = ผลรวมของคะแนน IQ ของเด็กนักเรียนไทยกลุ่มตัวอย่าง (คะแนน)

B = จำนวนเด็กนักเรียนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในปีที่สำรวจ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 60
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->