ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 058: ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

KPI

-

ร้อยละ 220

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 94.00 >= 94.00 >= 94.00 >= 94.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

#เขตQ1 (>= 94.00)Q2 (>= 94.00)Q3 (>= 94.00)Q4 (>= 94.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0117911766-2017-11-23 16:15:55
2เขตฯ 0274024107-2017-11-23 16:14:04
3เขตฯ 0364921121-2017-11-23 16:00:32
4เขตฯ 0420592567-2017-11-23 16:03:16
5เขตฯ 05165162133-2017-09-28 15:44:28
6เขตฯ 061959459060.00120.00180.00220.00220.002017-11-23 16:02:55
7เขตฯ 07871856-2017-11-23 16:10:33
8เขตฯ 0813791584-2017-11-23 16:12:01
9เขตฯ 0998127176-2017-11-23 16:06:33
10เขตฯ 1010631056-2017-11-23 16:12:17
11เขตฯ 11136944198-2017-09-28 16:11:11
12เขตฯ 12146854229-2017-09-28 16:14:43
13เขตฯ 13------
  1527803521,383    220.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง

- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค   

  และ กรมสุขภาพจิต จำนวน  165 แห่ง

- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จำนวน 780 แห่ง

  ตามทำเนียบสถานบริการฐานข้อมูลสำนักบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม 2559)

HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของ

สถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยมี

กระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้

- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสำรวจและป้องกันความเสี่ยง นำปัญหามา

  ทบทวน เพื่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/ 

  มีโอกาสเกิดสูง

- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/

  กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการสำคัญ

  ทั้งหมด ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในส่วนที่ไม่ยากเกินไป

- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตาม

  มาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตาม

  มาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit (แห่ง)

B = โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต จำนวน 165 แห่ง (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit (แห่ง)

D = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จำนวน 780 แห่ง ตามทำเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลสำนักบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม 2559) (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด ((A/B)*100)*0.3 + ((C/D)*100)*0.7
เกณฑ์เป้าหมาย >= 94.00
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more