ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 055: ร้อยละ EMS คุณภาพใน รพ. ทุกระดับ

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 0.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละ EMS คุณภาพใน รพ. ทุกระดับ

#เขตผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 04----
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  00       

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย
EMS คุณภาพ หมายถึง การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่เริ่มมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินในหลายหลายรูปแบบ เช่น การจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคหลอดเลือดหัวใจ (STEMI) และการบาดเจ็บ (Trauma) เป็นต้น โดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) ของโรงพยาบาลชุมชนทุกระดับอย่างทั่วถึง ปลอดภัย ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลทุกระดับที่มีระบบ EMS คุณภาพ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลทุกระดับทั้งหมด (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more