ตัวชี้วัดระดับเขต

ตัวชี้วัดที่ 054: ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป

KPI

-

ร้อยละ 72.15

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 25.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป

#เขตQ4 (>= 25.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01926772.8372.832017-10-18 14:30:50
2เขตฯ 024545100.00100.002018-06-15 22:02:02
3เขตฯ 03422457.1457.142017-05-23 10:15:09
4เขตฯ 04593254.2454.242017-10-19 13:51:28
5เขตฯ 05602236.6736.672017-02-07 16:02:03
6เขตฯ 066767100.00100.002017-05-09 13:01:46
7เขตฯ 076464100.00100.002017-04-28 14:17:15
8เขตฯ 08764559.2159.212017-06-08 15:24:29
9เขตฯ 09792936.7136.712017-05-16 15:41:17
10เขตฯ 10625182.2682.262017-10-18 16:00:48
11เขตฯ 11514384.3184.312017-10-19 14:43:31
12เขตฯ 12756890.6790.672017-10-20 15:50:04
13เขตฯ 13----
  772557 72.15      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การพัฒนาตัวชี้วัด ER คุณภาพในโรงพยาบาล โดยทั่วไปจะเน้นประเมินใน 3 ส่วน คือ

มิติที่ 1 มิติการบริการ และนโยบาย หมายถึง การประเมินผู้อำนวยการและทีมบริหาร เกี่ยวกับนโยบาย การสนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

มิติที่ 2 มิติผู้ให้บริการ จะเน้นในประเด็น ความพร้อมของทรัพยากร ได้แก่ อาคารสถานที่  บุคลากร ระบบการให้คำปรึกษา  การวิเคราะห์ข้อมูล

มิติที่ 3 มิติด้านผู้รับบริการ คือ เน้นในด้านผลลัพธ์จากการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล

(อ้างอิงนิยาม จากแนวทางการพัฒนาสู่มาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลระดับต่างๆ จัดทำโดย กรมการแพทย์ โดยความร่วมมือจากสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย) และ สถาบันรับรองคุณภาพฯ  นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล

การรักษาพยาบาล (Emergency care) เป็นองค์ประกอบด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล  หมายถึง ความสามารถของห้องฉุกเฉินที่ให้บริการต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ในกระบวนการต่างๆ ได้แก่ 1) Triage 2) Resuscitation 3) Stabilization 4) การจัดบริการด่วนพิเศษ (Special Track) และ 5) Definitive Care ในโรงพยาบาล

การจัดบริการด่วนพิเศษ (Special Track) หมายถึง การจัดระบบบริการจำเพาะบางภาวะที่ให้การดูแลรักษาด่วนตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการรักษา (หากเลยกำหนดนั้นไปแล้วอาจทำให้ผลการรักษาลดลง) เช่น Stroke Fast Track, AMI Fast Track เป็นต้น

การวัด Productivity จากการเข้ารับบริการด่วนพิเศษ (Special Track) ของ fast track ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในห้องฉุกเฉิน เป็นแนวทางหนึ่งของการวัดผลลัพธ์ (out come)  ER คุณภาพ โดยวัดคุณภาพจากข้อมูลผู้ป่วยหนักที่ได้รับการดูแลจาก door to EKG  และ door to SK  ใน รพ.ทุกระดับ

ในปี พ.ศ. 2560 การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 
ได้กำหนดให้มีการวัดผลลัพธ์ (out come) การจัดบริการด่วน Fast Track โดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน ในผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล (OHCA : out-of-hospital cardiac arrest)  ที่ได้รับการฟื้นคืนชีพจนผู้ป่วยรู้สึกตัวและมีสัญญานชีพคืนมา ( ROSC : Return of Spontaneous Circulation)  เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ER ใน โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปให้มีคุณภาพ  คาดว่าจะส่งผลให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย
ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลมีมากขึ้น ภาวะทุพพลภาพภายหลังจากรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลมีจำนวนลดลง 

คำนิยาม

  1. OHCA : Out-of-Hospital Cardiac Arrest (ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล)  วินิจฉัยโดยบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่นักกู้ชีพขึ้นไป
    (ได้แก่ อาสากู้ชีพ  เวชกรฉุกเฉิน  พยาบาล  แพทย์ เป็นต้น)

ROSC  : Return of Spontaneous Circulation (ภาวะที่ได้รับการฟื้นคืนชีพ จนผู้ป่วยรู้สึกตัวและมีสัญญานชีพคืนมา 

 
ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป ในจังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ทั้งหมดในจังหวัด (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= จำนวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพตามที่กำหนดไว้
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more