ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 014: ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

KPI

-

ร้อยละ 100

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

#เขตQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0188-2017-10-17 14:36:11
2เขตฯ 0255-2017-10-17 13:25:42
3เขตฯ 0355-2017-10-17 14:35:46
4เขตฯ 0488-2017-10-17 14:35:40
5เขตฯ 0588-2017-10-17 14:36:19
6เขตฯ 0688100.00100.002017-10-17 14:35:21
7เขตฯ 0744-2017-10-17 13:24:56
8เขตฯ 0877-2017-10-17 14:37:09
9เขตฯ 0944-2017-10-17 13:24:33
10เขตฯ 1055-2017-10-17 13:25:03
11เขตฯ 1177-2017-10-17 14:36:29
12เขตฯ 1277-2017-10-17 13:27:01
13เขตฯ 13----
  7676    100.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่างๆ ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารสั่งการ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรให้เกิดขึ้นอย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในที่นี้นอกเหนือจากจะหมายถึงห้องทำงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานแล้ว ยังหมายรวมถึงระบบงาน และบุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงานในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้วย

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) หมายถึง ทีมปฏิบัติการที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล เพื่อติดตาม ตรวจจับ และประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ

Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่กำหนดขึ้นโดยผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่กำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา ยุทธศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งหน่วยงานที่นำไปปฏิบัติ

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดในประเทศไทย จำนวน 77 จังหวัด

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มี EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more