ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 022: ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

KPI

-

ร้อยละ 21.72

ค่าเป้าหมาย

88.767123287671%
ไตรมาส 4
>= 18.50

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 21 สิงหาคม 2562 02:10)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

#เขตQ4 (>= 18.50)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 013,309,23315,228,12322.2321.732019-08-21 02:10:07
2เขตฯ 021,792,2327,981,79522.7122.452019-08-21 02:10:07
3เขตฯ 032,005,7198,457,89423.8523.712019-08-21 02:10:07
4เขตฯ 041,886,91610,465,48118.0018.032019-08-21 02:10:03
5เขตฯ 052,572,19913,600,58918.7518.912019-08-21 02:10:08
6เขตฯ 062,196,43911,776,13418.6118.652019-08-21 02:10:03
7เขตฯ 073,137,51112,000,84627.0326.142019-08-21 02:10:05
8เขตฯ 083,441,48412,987,29527.2026.502019-08-21 02:10:10
9เขตฯ 092,865,67014,973,15019.3319.142019-08-21 02:10:04
10เขตฯ 102,517,16511,252,56122.6522.372019-08-21 02:10:05
11เขตฯ 112,121,60810,174,71920.8820.852019-08-21 02:10:09
12เขตฯ 122,679,85711,639,13523.2323.022019-08-21 02:10:10
13เขตฯ 13----
  30,526,033140,537,722 21.72      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

1. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพแบบไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน

2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ เช่น

          - การรักษาด้วยยาสมุนไพร

          - การนวดเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ

          - การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ

          - การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ

          - การพอกยาสมุนไพรเพื่อการรักษา        

          - การทับหม้อเกลือ

          - การทำหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่นๆ

            ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง

3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น

          - การฝังเข็ม

          - การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ หรือการบริการอื่นๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง

4. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 18.5
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more