ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 013: ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)

KPI

-

ร้อยละ 17.97

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 18.00 >= 18.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)

#เขตQ2 (>= 18.00)Q4 (>= 18.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0112265118.7418.742019-10-04 23:23:46
2เขตฯ 029046319.4419.442019-10-04 23:26:41
3เขตฯ 039449618.9518.952019-10-04 23:26:23
4เขตฯ 049349818.6718.672019-10-04 23:13:50
5เขตฯ 058445818.3418.342019-10-04 23:29:06
6เขตฯ 068345118.4018.402019-10-04 23:14:15
7เขตฯ 0710854219.9319.932019-10-04 23:20:05
8เขตฯ 086146013.2613.262019-10-04 23:33:41
9เขตฯ 0910752920.2320.232019-10-04 23:16:35
10เขตฯ 1011061617.8617.862019-10-04 23:20:58
11เขตฯ 116549813.0513.052019-10-04 23:31:13
12เขตฯ 1212569318.0418.042019-10-04 23:33:23
13เขตฯ 13----
  1,1426,355  17.97      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

คลินิกหมอครอบครัว หมายถึง การรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้การดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว  โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

คลินิกหมอครอบครัว ต้องผ่านเกณฑ์ 3 S ประกอบด้วย

Staff         - แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน ปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์

       - พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เป็นอย่างน้อย

       - นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 คน เป็นอย่างน้อย

System     - มีพื้นที่รับผิดชอบดูแลประชาชน ประมาณ 10,000 คน +/- 2,000 คน ขึ้นกับบริบทของพื้นที่ 

      - มีรูปแบบการจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

      - มีระบบให้คำปรึกษาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกโดยใช้เทคโนโลยี

      - ระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า

      - การจัดบริการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในชุมชน

      - ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการ

      - ข้อมูลสถานะสุขภาพ กลุ่มวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล

Structure  - ที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว ในหรือนอกสถานบริการ 

ตัวแปร

A = จำนวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวที่ รพศ./รพท/รพช./รพ.สต ดำเนินการให้บริการ การแพทย์ปฐมภูมิ เป้าหมายรวม 1,170 ทีม (จำนวนทีมที่เปิดดำเนินการใหม่ในปี 2562 จำนวน = 364 ทีม เป็นข้อมูลสะสมเดิม จากปี 2561 จำนวน 806 ทีม) (ทีม)

B = จำนวนทีม บริการการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย (6,500 ทีม) (ทีม)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 18 (1,170 ทีม) (เป้าหมายสะสม) เป้าหมายดำเนินการในปี 61 จำนวน 806 ทีม
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more