ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 013: ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

88.767123287671%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 18.00 >= 18.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)

#เขตQ2 (>= 18.00)Q4 (>= 18.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2019-03-10 11:15:39
2เขตฯ 02---2019-03-10 11:15:39
3เขตฯ 03---2019-03-10 11:15:39
4เขตฯ 04---2019-03-10 11:15:39
5เขตฯ 05---2019-03-10 11:15:39
6เขตฯ 06---2019-03-10 11:15:39
7เขตฯ 07---2019-03-10 11:15:39
8เขตฯ 08---2019-03-10 11:15:39
9เขตฯ 09---2019-03-10 11:15:39
10เขตฯ 10---2019-03-10 11:15:39
11เขตฯ 11---2019-03-10 11:15:39
12เขตฯ 12---2019-03-10 11:15:39
13เขตฯ 13----
  00         

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

คลินิกหมอครอบครัว หมายถึง การรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้การดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว  โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

คลินิกหมอครอบครัว ต้องผ่านเกณฑ์ 3 S ประกอบด้วย

Staff         - แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน ปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์

       - พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เป็นอย่างน้อย

       - นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 คน เป็นอย่างน้อย

System     - มีพื้นที่รับผิดชอบดูแลประชาชน ประมาณ 10,000 คน +/- 2,000 คน ขึ้นกับบริบทของพื้นที่ 

      - มีรูปแบบการจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

      - มีระบบให้คำปรึกษาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกโดยใช้เทคโนโลยี

      - ระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า

      - การจัดบริการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในชุมชน

      - ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการ

      - ข้อมูลสถานะสุขภาพ กลุ่มวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล

Structure  - ที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว ในหรือนอกสถานบริการ 

ตัวแปร

A = จำนวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวที่ รพศ./รพท/รพช./รพ.สต ดำเนินการให้บริการ การแพทย์ปฐมภูมิ เป้าหมายรวม 1,170 ทีม (จำนวนทีมที่เปิดดำเนินการใหม่ในปี 2562 จำนวน = 364 ทีม เป็นข้อมูลสะสมเดิม จากปี 2561 จำนวน 806 ทีม) (ทีม)

B = จำนวนทีม บริการการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย (6,500 ทีม) (ทีม)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 18 (1,170 ทีม) (เป้าหมายสะสม) เป้าหมายดำเนินการในปี 61 จำนวน 806 ทีม
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more