ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 001: ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน

#เขตQ2 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01-0.00-2017-08-11 09:52:50
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 04----
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  0.000.00         

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การคลอดมาตรฐาน หมายถึง

1.มีสถานที่และอุปกรณ์ ที่ได้ตามมาตรฐาน

2.มีบุคลากรที่สามารถให้การดูแลผู้คลอดที่มีความเสี่ยงต่ำ/ความเสี่ยงสูง

3.มีระบบการให้บริการตามเกณฑ์

3.1 การค้นหากลุ่มเสี่ยงด้วย admission record ที่มีการบูรณาการส่วนที่เป็นข้อมูลพื้นฐาน การจำแนกความเสี่ยง แนวทางการดูแลรักษา และเกณฑ์การส่งต่อ เมื่อพบความเสี่ยงต่างๆ เข้าด้วยกัน ดังตัวอย่าง admission record ของกรมการแพทย์

3.2 ระบบการดูแลผู้คลอด ในระยะคลอด-หลังคลอด ด้วยกราฟดูแลการคลอด / แบบประเมิน EFM และตามคู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงการมีแนวทางในการดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอด ดังตัวอย่าง PPH checklist guidelines หรือ PPH order set ของกรมการแพทย์

3.3 ระบบการส่งต่อผู้คลอดที่มีภาวะเสี่ยง หรือเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน ด้วยเกณฑ์การส่งต่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร (จากโรงพยาบาลแม่ข่าย) มีการบรรจุเกณฑ์การส่งต่อดังกล่าวไว้ใน admission record และกราฟดูแลการคลอด เป็นต้น

4.มีการติดตามและประเมินผลการคลอดมาตรฐาน

5.มีการทบทวน การดูแลรักษามารดาที่เสียชีวิตจากการคลอด

(รายละเอียดในคู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย์)

ตัวแปร

A = จำนวนสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (แห่ง)

B = จำนวนสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับทั้งหมด (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 60.00
Download
รายละเอียด KPI Template >>

Comments

  • Avatar

    Douglasbon Trying To Find The Best Diet Pill? Trying to find the best diet pill may seem like an impossible task, especially with the multitude of diet pills available for purchase. Many people purchase a diet pill only to find out that the pill makes them feel jittery, nervous, or often has no effect at all. Diet pills frequently contain the same or similar combination of ingredients and rarely contain anything new, innovative, or undiscovered to the supplement / weight loss industry. So, how can you find the best diet pill when most diet pills are made with similar ingredients? One of the most common problems associated with taking diet pills is that the person taking the diet pill is uneducated about the dosage, effects, and promises offered as they relate to each diet pill. The research at website finds that there are three factors that should be taken into consideration when deciding to take a diet pill. Dosage: It is important to take the pill exactly as recommended on the product label. Some people choose to increase the dosage thinking that the product will work faster or better. This is not the case, and many people become sick in response to the large dose. Reviewers at website often suggest that the recommended dosage be cut in half to give the body time to adjust to the stimulant in the diet pill. After the body has adjusted, it is fine to begin taking the regular dosage as recommended on the product label. Effects: The effects listed on the product label are there because these are the effects that the product has had on 'some' of the test group. Some of the diet pill testers may be fine taking the product, while others may have adverse effects. The diet pill companies print this information to educate the buyer as well as to protect themselves from lawsuits. The consumer needs to read the label and educate themselves before taking the product. Many people who are sensitive to caffeine are surprised when the diet pill makes them feel nervous or nauseous, but this information is likely printed on the product, so with a little research these affects can be avoided. Promises: If you read the fine print on product claims for diet pills and other weight loss supplements, you will see 'results not typical' printed very small somewhere where you are not expected to look. The diet pills advertised on television are responsible for some of the most outlandish claims. The results claimed in these advertisements are often unattainable within the given amount of time outlined in the ad. Don't expect to see results in two weeks like a lot of ads claim. Wouldn't it be great if you could read reviews for diet pills from actual users of each diet pill? Diet Pill Reviews website has taken the trouble out of searching for the best diet pill. You can read reviews of over 150 of the most popular diet pills available. Copyright 2006, Diet Pill Reviews viagra pas cher 6 วัน ที่ผ่านมา