ตัวชี้วัดที่ 065: ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 25.00 >= 25.00 >= 25.00 >= 25.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 25.00)Q2 (>= 25.00)Q3 (>= 25.00)Q4 (>= 25.00)FilesLast update
เขตฯ 01----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 07----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 11----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13-----
 0000       
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 5 ดาว (โรงพยาบาล)

B = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 4 ดาว (โรงพยาบาล)

C = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 3 ดาว (โรงพยาบาล)

D = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ในปี 2560จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในปี 2560 (9,806 แห่ง) (โรงพยาบาล)

สูตรคำนวณ (A/D) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log