ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2561
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่065
Sort Order0
คำนิยาม

1. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวที่กำหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี

มีเกณฑ์ประเมินดังนี้

    หมวด 1 การนำองค์กรและการจัดการดี

    หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

    หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

    หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย

    หมวด 5 ผลลัพธ์

โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้

        ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)

        ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)

        ร้อยละ 80 ขึ้นไป        เท่ากับ 5 ดาว  (รายงานเป็นตัวชี้วัด PA)

2. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aโรงพยาบาล
นิยามของค่า Aจำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 5 ดาว
หน่วยของค่า Bโรงพยาบาล
นิยามของค่า Bจำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 4 ดาว
หน่วยของค่า Cโรงพยาบาล
นิยามของค่า Cจำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 3 ดาว
หน่วยของค่า Dโรงพยาบาล
นิยามของค่า Dจำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ในปี 2560จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในปี 2560 (9,806 แห่ง)
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/D) x 100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 25
ประชากรกลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ จำนวน 8,123 แห่ง (ไม่นับรวม รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ในปี 2560)
ค่าเป้าหมาย25.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รพ.สต.บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งดูแลโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล

รพ.สต. ประเมินตนเอง, ทีมประเมินระดับอำเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tagsสตป.
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 3 และ 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2558

2559

2560

1,683 แห่ง

ร้อยละ

-

-

17.16

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2561:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

1. ประชุมชี้แจงนโยบาย (kickoff) ระดับประเทศ

2. อบรม ครู ก ครั้งที่ 1

3. มีคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาวปี 2561

1. อบรม ครู ก ครั้งที่ 2

2. อบรม ครู ข ทุกเขต อย่างน้อย เขตละ 1 ครั้ง

3. แต่งตั้งทีมพัฒนา/ประเมินระดับจังหวัด 1 ทีม อำเภอ  1 ทีม

1. รพ.สต. ร้อยละ 100 (ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์) มีการประเมินตนเองและพัฒนา

2. ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับอำเภอ จังหวัด และเขต

1. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 25 (สะสม)

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2562:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ 50 (สะสม)

 

 

 

 

 

ปี 2563:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ 75 (สะสม)

 

 

 

 

 

ปี 2564:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ 100 (สะสม)

 

วิธีการประเมินผล

รพ.สต. ผ่านการประเมินและรับรองโดยทีมประเมินระดับจังหวัดหรือระดับเขต

เอกสารสนับสนุน

คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. พญ.ณภัทร สิทธิศักดิ์                       นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 042-222356       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร :                                  E-mail :

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1. นางสาวหทัยรัตน์  คงสืบ                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901378       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5902348                  E-mail : strategic2.bps@gmail.com

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. พญ.มานิตา  พรรณวดี                    รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901387       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร :                                  E-mail :

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>