ตัวชี้วัดที่ 020.2: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus เขตฯ 12

Map

ร้อยละ

1.2

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

ร้อยละ 1.2

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สงขลา01984.210.000.002022-08-10 00:06:18
สตูล0771.430.000.002022-08-10 00:06:19
ตรัง11190.919.099.092022-08-10 00:06:19
พัทลุง01172.730.000.002022-08-10 00:06:19
ปัตตานี01361.540.000.002022-08-10 00:06:19
ยะลา0966.670.000.002022-08-10 00:06:19
นราธิวาส01361.540.000.002022-08-10 00:06:20
 183  1.20      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก Plus ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-09-27 00:06:14
Update: กำแพงเพชร

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-09-27 00:06:06
Update: ปราจีนบุรี

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-09-25 00:06:14
Update: พิจิตร

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-09-21 00:06:14
Update: พิษณุโลก

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-09-20 00:06:15
Update: กาญจนบุรี

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

log