ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2565
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่020.2
Sort Order0
คำนิยาม

โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN Hospital หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ. สังกัดกรมวิชาการ) ดำเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้                                               

ระดับพื้นฐาน  หมายถึง โรงพยาบาลสามารถดำเนินการขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2                 เกณฑ์ข้อที่ 1-10

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา

1. มีการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital โดยการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร

ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม G-R-E-E-N

G : GARBAGE

2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการ
   จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์
    มูลฝอยอื่นๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ

R : RESTROOM

4. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ที่อาคาร
    ผู้ป่วยนอก

E : ENERGY

5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตาม
   มาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร

E : ENVIRONMENT

6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร  โดยเพิ่ม
   พื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้อง
   กับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ

7. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่
   กิจกรรมทางกาย (Physical activity) กิจกรรมให้คำปรึกษา
   ด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ

N : NUTRITION

8.  สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน
    สุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่าย
    อาหาร พ.ศ. 2561

9.  ร้อยละ 100 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาล
    อาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร
    พ.ศ. 2561

10. จัดให้มีบริการน้ำอุปโภค/บริโภคสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและ
      ผู้ป่วยใน

ระดับดี  หมายถึง โรงพยาบาลดำเนินการผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน และดำเนินการได้ตามเกณฑ์                 ข้อที่ 11-12

 

11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ

12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS)
     ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD)

ระดับดีมาก หมายถึง โรงพยาบาลดำเนินการผ่านเกณฑ์ระดับดี และดำเนินการได้ตามเกณฑ์     ข้อที่ 13-14

 

13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนำไปใช้ประโยชน์
     และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน

14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด
     GREEN Community

ระดับดีมาก Plus  หมายถึง  โรงพยาบาลดำเนินการผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก และดำเนินการได้ตามเกณฑ์ข้อที่ 15-16

 

15. โรงพยาบาลมีการดำเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
     ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

 

16. โรงพยาบาลดำเนินงานผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย
     และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน
     ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป

หรือ

     โรงพยาบาลดำเนินงานผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย
     สำหรับสถานพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง  สาธารณสุข
     และเอกชน ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aแห่ง
นิยามของค่า Aจำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
หน่วยของค่า Bแห่ง
นิยามของค่า Bจำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก Plus ร้อยละ 60
ประชากรกลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ)
ค่าเป้าหมาย60.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลทุกไตรมาส
ข้อมูล Baseline
เกณฑ์การประเมินผล
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2022-10-03 11:48:10
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>