ตัวชี้วัดที่ 068.1: ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ เขตฯ 09

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 0.50 - >= 1.50
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 09

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 0.50)Q4 (>= 1.50)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
นครราชสีมา--2020-02-24 10:54:21
บุรีรัมย์--2020-02-24 10:54:21
สุรินทร์--2020-02-24 10:54:21
ชัยภูมิ--2020-02-24 10:54:21
 00         
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชาชนหรือผู้ป่วย ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ผ่านช่องทางตามมาตรฐานที่กำหนด (Mobile App) กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา Application ให้ (คน)

B = จำนวนประชาชนหรือผู้ป่วย ในแต่ละจังหวัด ที่มีช่วงอายุระหว่าง 15-59 ปี ทั้งหมด (ที่เป็นคนไทย และ TypeArea=1,3 เท่านั้น) อ้างอิงฐานประชากรในระบบ HDC (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 1.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log