จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดจำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่070
Sort Order0
คำนิยาม

งานวิจัยสมุนไพร งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก หมายถึง จำนวนงานวิจัย/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งสมุนไพรเดี่ยวและตำรับ

การนำไปใช้ทางการแพทย์ หมายถึง มีการนำงานวิจัย/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ไปใช้จริงทางการแพทย์และในระบบบริการสาธารณสุข

การนำไปใช้ทางการตลาด หมายถึง มีการนำงานวิจัย องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ และ/หรืออื่นๆ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและก่อให้เกิดรายได้

หน่วยตัวชี้วัดจำนวน
หน่วยของค่า Aงานวิจัย
นิยามของค่า Aจำนวนงานวิจัยสมุนไพร/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด 10 เรื่องต่อปี
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า B
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัดA
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย10 เรื่อง
ประชากรกลุ่มเป้าหมายสมุนไพรเดี่ยว สมุนไพรตำรับ และองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
ค่าเป้าหมาย10.00
Max Value15.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

การสำรวจและดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายการวิจัย โดยมีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อ

แหล่งข้อมูล

1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่

จำนวนเรื่อง

-

-

7

 

ข้อมูลสิ้นสุด ณ 10 ตุลาคม 2559

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2560 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

  • ประมวลองค์ความรู้งานวิจัย/ องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือทางการตลาด
  • รวบรวมและคัดเลือกผลการวิจัย/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนา  ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และดำเนินการ

ให้ได้ครบ ทั้ง 10 เรื่อง

  • ประสาน/วางแผน/ดำเนินการนำงานวิจัย องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด
  • มีงานวิจัย/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือการตลาด จำนวน   10 เรื่อง

 

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

10 เรื่อง

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

12 เรื่อง

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

12 เรื่อง

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

15 เรื่อง

 
 
วิธีการประเมินผล

การสำรวจงานวิจัยสมุนไพร

เอกสารสนับสนุน

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล                ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-2243247         โทรศัพท์มือถือ : 083-1774297

   โทรสาร : 02-2243247                      E-mail : monthaka.t@gmail.com

สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย

2. นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์                   ผู้อำนวยการกองการแพทย์พื้นบ้านไทย

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-21495692        โทรศัพท์มือถือ : 081-3727660

   โทรสาร : 02-1495693                     E-mail : saowanee@health.moph.go.th

กองการแพทย์พื้นบ้านไทย

3. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์           ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1495647        โทรศัพท์มือถือ : 084-4391505         

    โทรสาร : 02-1495647                     E-mail : khwancha@health.moph.go.th

สถาบันการแพทย์แผนไทย

4. ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช                   ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-25647889       โทรศัพท์มือถือ : 089-7600592

    โทรสาร : 02-5647889 ต่อ 26          E-mail : somnuekster@gmail.com

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

5. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์                 ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ทางเลือก

    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-2149-5636      โทรศัพท์มือถือ : 081-872-3270

    โทรสาร : 02-1495636                   E-mail : tewantha@gmail.com

สำนักการแพทย์ทางเลือก

6.  แพทย์หญิงรุ่งนภา ประสานทอง         ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน

     โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1495676      โทรศัพท์มือถือ : 081-3565326

     โทรสาร : 02-1495677                   E-mail : rungnapa.pr@gmail.com

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน              

7. นางศรีจรรยา โชตึก                         ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์              

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-9659490       โทรศัพท์มือถือ : 099-2459791

    โทรสาร : 02-9659490                    E-mail : kungfu55@gmail.com

สำนักยุทธศาสตร์

 

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางสาวศศิธร  ใหญ่สถิตย์                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

                                                      สำนักยุทธศาตร์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-9659490       โทรศัพท์มือถือ : 086-8812521

    โทรสาร : 02-9659490                    E-mail : kiwi_sida29@hotmail.com

สำนักยุทธศาตร์

2. นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                                      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5917809       โทรศัพท์มือถือ : 082-7298989

    โทรสาร : 02-9510218                    E-mail : sukanya0210@gmail.com

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>