ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดจังหวัด
ตัวชี้วัดที่004
Sort Order0
คำนิยาม

เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  -1.5 SD ของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ

สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง

สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)

ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ

5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

2,500 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 5 ปี

โภชนาการ 2,500 วันแรกของชีวิต หมายถึง อาหารหญิงตั้งครรภ์ อาหารหญิงให้นมบุตร นมแม่ และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี รวมทั้งการเสริมสารอาหารที่สำคัญในรูปของยา ได้แก่ ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิกสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ให้นมแม่ 6 เดือน ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี

ตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย หมายถึง ตำบลที่มีการดำเนินงานดังนี้

     1) ประเมินตนเองตามแบบประเมินตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ

พัฒนาการสมวัย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญด้านโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ใน 5 setting ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ชุมชน อปท. ศูนย์เด็กเล็ก และครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย

     2) จัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางการ

และการนอนสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

     3) มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้รายละเอียดในหนังสือแนวทางการดำเนินงาน

ตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยและแนวทางการดำเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster: PCC)

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
หน่วยของค่า Bเซนติเมตร
นิยามของค่า Bผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง
หน่วยของค่า Cเซนติเมตร
นิยามของค่า Cผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง
หน่วยของค่า Dคน
นิยามของค่า Dจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
หน่วยของค่า Eคน
นิยามของค่า Eจำนวนประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
หน่วยของค่า Fคน
นิยามของค่า Fจำนวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/D)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย51.00
ประชากรกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 0-5 ปี
ค่าเป้าหมาย51.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1) รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลนำข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลัก  

    ของสถานบริการ เช่น  JHCIS,  HosXP PCU  เป็นต้น  และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง

    มาตรฐาน 43 แฟ้ม 

2) การสำรวจทุกๆ 1 ปี

แหล่งข้อมูล

1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกเด็กดี)

2) หมู่บ้าน

3) ศูนย์เด็กเล็ก

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tags43 แฟ้ม
ระยะเวลาการประเมินผล1) นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ปีละ 4 ครั้ง คือ งวดที่ 1 เดือนธันวาคม งวดที่ 2 เดือนมีนาคม งวดที่ 3 เดือนมิถุนายน งวดที่ 4 เดือนกันยายน 2) สำรวจภาวะการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี ทุกๆ 1 ปี
ข้อมูล Baseline

 

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

46.3*

ร้อยละ

-

46.3

47.4

ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ชาย = 111**

หญิง=109**

เซนติเมตร

เซนติเมตร

-

-

-

 

*ข้อมูลรายงานจาก HDC งวดที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558

**รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557-2558

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน :

ปี 2560 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละ 48

ร้อยละ 49

ร้อยละ 50

ร้อยละ 51

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละ 51

ร้อยละ 52

ร้อยละ 53

ร้อยละ 54

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละ 54

ร้อยละ 55

ร้อยละ 56

ร้อยละ 57

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละ 57

ร้อยละ 58

ร้อยละ 59

ร้อยละ 60

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละ 60

ร้อยละ 61

ร้อยละ 62

ร้อยละ 63

 
วิธีการประเมินผล

1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน

2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประเมินตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ  

   พัฒนาการสมวัย และรายงานผลพร้อมแผนการพัฒนา ส่งให้สำนักงานสาธารณสุข

   จังหวัดไตรมาสที่ 2, 3 และ 4

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ  

   พัฒนาการสมวัยและรายงานผลพร้อมแผนการพัฒนา ส่งให้ศูนย์อนามัยไตรมาสที่ 2, 3

   และ 4

4. ศูนย์อนามัยสุ่มประเมินตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ

    สมวัยและรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ ส่งให้ส่วนกลางไตรมาสที่ 2, 3 และ 4

5. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย

เอกสารสนับสนุน

1. หนังสือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์

2. หนังสือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี

3. หนังสือแนวทางการดำเนินงานตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนฟันไม่ผุ

   พัฒนาการสมวัยและแนวทางการดำเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและ

   เด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary

   Care Cluster: PCC

4. ชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1.นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล           นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904327      โทรศัพท์มือถือ : -

   โทรสาร :  02-5904339               E-mail : nutwan65@gmail.com

2.นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904327      โทรศัพท์มือถือ : - 

   โทรสาร :  02-5904339               E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

 

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กองแผนงาน กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1.   นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904327       โทรศัพท์มือถือ :

โทรสาร :  02-5904339                E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th

2.   นางสาวอารียา กูโน                         นักโภชนาการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904327        โทรศัพท์มือถือ : -

โทรสาร :  02-5904339                  E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

 

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>