ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2566
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่057.1
Sort Order0
คำนิยาม
หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่มีดิจิทัลไอดี ในจังหวัด
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัด
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)x100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย≥ร้อยละ 50
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย50.00
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผล
ข้อมูล Baseline
เกณฑ์การประเมินผล
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2024-01-01 00:04:31
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>