อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2566
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่029.1
Sort Order0
คำนิยาม
หน่วยตัวชี้วัดอัตราต่อแสนประชากร
หน่วยของค่า A
นิยามของค่า Aจำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า BB = จำนวนประชากรกลางปี 2566 **หมายเหตุ สำหรับไตรมาส 2 ใช้ประชากรปลายปี 2565 สำหรับไตรมาส 3 และ 4 ใช้ประชากรกลางปี 2566
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)x100000
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมาย≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย8.00
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผล
ข้อมูล Baseline
เกณฑ์การประเมินผล
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2023-11-09 09:27:04
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>