ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ ตามเกณฑ์

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ ตามเกณฑ์
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2564
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่057
Sort Order0
คำนิยาม

 

เขตสุขภาพ หมายถึง กลุ่มจังหวัดที่มีประชากรประมาณ 3-6 ล้านคนต่อเขตสุขภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ โดยมีโครงสร้างสำนักงานเขตสุขภาพดำเนินงานที่ชัดเจน

การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคน หมายถึง เขตสุขภาพมีกระบวนการในการดำเนินการเพื่อให้ได้บุคลากรด้านสุขภาพทั้งปริมาณและศักยภาพที่เพียงพอ มีขีดสมรรถนะอย่างมืออาชีพ และศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกระดับสถานบริการ ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกสิทธิ โดยดำเนินงานภายใต้งบประมาณงบอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. การพัฒนากำลังคนของเขตสุขภาพ หมายถึง กระบวนการวางแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งจำนวนและศักยภาพภายใต้แผนกำลังคนด้านสุขภาพในระยะ 5 ปี ครอบคลุมบุคลากรสาธารณสุข 19 สายวิชาชีพ ดังนี้      

1)

แพทย์

2)

ทันตแพทย์/นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

3)

เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

4)

พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค

5)

นักกายภาพบำบัด

6)

นักรังสีการแพทย์/เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

7)

นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

8)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยา/เซลล์วิทยา)

9)

นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข

10)

นักกายอุปกรณ์/ช่างกายอุปกรณ์

11)

แพทย์แผนไทย/เจ้าพนักงานสาธารณสุข (อายุรเวท)

12)

นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)/เจ้าพนักงานเวชสถิติ

13)

นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร/โภชนากร

14)

ช่างทันตกรรม

15)

นักกิจกรรมบำบัด/นักอาชีวบำบัด/เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

16)

นักจิตวิทยา/จิตวิทยาคลินิก

17)

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

18)

นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย

19)

นักปฏิบัติงานฉุกเฉินการแพทย์/เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

2. การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน หมายถึง กระบวนการสร้างความสัมพันธ์และการประสานงานระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการผลิตและพัฒนากำลังคนในเขตสุขภาพ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพให้บริการแก่ประชาชนในเขตสุขภาพ

3. การบริหารงบประมาณด้านการพัฒนากำลังคน หมายถึง กระบวนการวางแผนการจัดสรร/การใช้/ติดตามการใช้งบประมาณ ที่สนับสนุนความต้องการกำลังคนทั้งด้านจำนวนและศักยภาพภาพที่ตอบสนองยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ/กระทรวง/ประเทศ โดยพิจารณาจากการกำหนดเป้าหมายความต้องการพัฒนาคน ผลการพัฒนา และร้อยละการใช้งบประมาณได้ตามแผนที่กำหนด 

4. การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน หมายถึง กระบวนการในการสรรหา จัดสรร กระจายบุคลากร ทั้งด้านจำนวนและศักยภาพ โดยกำหนดจากความต้องการนำไปสู่การวางแผนการผลิต และพัฒนาที่สอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

  4.1 ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังคน หมายถึง ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายของเขตสุขภาพ

5. การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการการพัฒนากำลังคนของเขตสุขภาพ หมายถึง กระบวนการติดตามและวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเขตสุขภาพ ด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากร/การคัดสรร/การจัดบริการ เป็นต้น โดยต้องประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง ความคุ้มทุน และข้อขัดแย้ง/ความสมดุลทางวิชาชีพ จนเกิดผลเสียในภาพรวม โดยวัดจากสัดส่วนของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน

เกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด หมายถึง ผลลัพธ์ที่คาดหวังของการดำเนินการทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้คะแนนรวม ≥12 คะแนน ตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 รายละเอียดเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด

องค์ประกอบ

วัตถุประสงค์

เกณฑ์เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมินผล

1. การวางแผน
การผลิตและพัฒนากำลังคนของเขตสุขภาพ

1.กระบวนการจัดทำแผน

  1.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (4 Excellence ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี)

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
4 Excellence /นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ผ่านเกณฑ์ในองค์ประกอบที่ 1 ที่ระดับคะแนน 3*1

 

*1ระดับคะแนน 3 หมายถึง
แผนพัฒนากำลังคน (ทั้งจำนวนและศักยภาพ) เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 4 Excellence และครอบคลุมไม่น้อยกว่า 9 สายวิชาชีพ

ระดับคะแนน 2 หมายถึง
แผนพัฒนากำลังคน (ทั้งจำนวนและศักยภาพ)  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 4 Excellence และครอบคลุมไม่น้อยกว่า 6 สายวิชาชีพ

ระดับคะแนน 1 หมายถึง
แผนพัฒนากำลังคน (ทั้งจำนวนและศักยภาพ)  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 4 Excellence และครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 สายวิชาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ

วัตถุประสงค์

เกณฑ์เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมินผล

2. การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน

1. ความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตและพัฒนาและเขตสุขภาพ

2. การบูรณาการการใช้ทรัพยากร (คน เงิน ของ) ร่วมกันของ Stakeholder ในเขตสุขภาพ

มีเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนของสถาบันการผลิตและพัฒนากำลังคน

ผ่านเกณฑ์ในองค์ ประกอบที่ 2 ที่ระดับคะแนน 3*2

*2ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีการสร้างความร่วมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตสุขภาพ/จังหวัด ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง

ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีการสร้างความร่วมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตสุขภาพ/จังหวัด ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง

ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีการสร้างความร่วมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตสุขภาพ/จังหวัด ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง

3. การบริหารงบประมาณด้านการพัฒนากำลังคน

1. การใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

การเบิกจ่ายงบประมาณ(งบอุดหนุน  Service Plan)
ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผ่านเกณฑ์ในองค์ประกอบที่ 3 ที่ระดับคะแนน 3*3

*3ระดับคะแนน 3 หมายถึง การเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 86 - 100 ตามแผน

ระดับคะแนน 2 หมายถึง การเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 70 – 85 ตามแผน

ระดับคะแนน 1 หมายถึง การเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าร้อยละ 70 ตามแผน

4. การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน

 

 

 

 

1. ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังคน

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายของเขตสุขภาพ

ผ่านเกณฑ์ในองค์ประกอบที่ 4 ที่ระดับคะแนน 3*4

*4ระดับคะแนน 3 หมายถึง บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการของเขตสุขภาพ ร้อยละ 86 - 100  ของเป้าหมาย

ระดับคะแนน 2 หมายถึง บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการของเขตสุขภาพ ร้อยละ 70 – 85  ของเป้าหมาย

ระดับคะแนน 1 หมายถึง บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการของเขตสุขภาพ น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ

วัตถุประสงค์

เกณฑ์เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมินผล

5. การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากำลังคนของเขตสุขภาพ

1. ปรับปรุง/พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ในการแก้ไขปัญหาการผลิตและพัฒนากำลังคน

 

มีเอกสารแผนปรับปรุงการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนของเขตสุขภาพครอบคลุมทั้ง 4 องค์ประกอบ

 

ผ่านเกณฑ์ในองค์ประกอบที่ 5 ที่ระดับคะแนน 3*5

*5 ระดับคะแนน 3

หมายถึง มีการจัดทำแผนปรับปรุง/พัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากำลังคนของเขตสุขภาพ/จังหวัด ครบถ้วนตามที่กำหนด

ระดับคะแนน 2

หมายถึง มีการจัดทำรายงานผลการประเมินผลกระทบฯ เสนอผู้บริหาร

ระดับคะแนน 1

หมายถึง มีระบบการประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากำลังคนของเขตสุขภาพ/จังหวัด

 

หน่วยตัวชี้วัดจำนวน
หน่วยของค่า Aเขตสุขภาพ
นิยามของค่า Aระดับคะแนนตามองค์ประกอบ 12 คะแนน
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า B
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัดA
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายคะแนน ≥12 คะแนน (≥ 6 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์)
ประชากรกลุ่มเป้าหมายเขตสุขภาพ 12 เขต
ค่าเป้าหมาย1.00
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

การสำรวจจากเขตสุขภาพการรวบรวม/วิเคราะห์/สรุปผลรายงาน รอบ 12 เดือน (ไตรมาสที่ 4)

แหล่งข้อมูล

จังหวัด/เขตสุขภาพ 

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาสที่ 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2561

2562

2563

เขตสุขภาพมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด

ระดับ
ความสำเร็จ

-

-

ผ่าน 1 เขตสุขภาพ

 
 
 
เกณฑ์การประเมินผล

 

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

คะแนน ≥12 คะแนน
(≥ 6 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์)

 

คะแนน ≥12 คะแนน
(≥ 8 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์)

คะแนน ≥12 คะแนน
(≥ 10 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์)

คะแนน ≥12 คะแนน
( 12 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์)

คะแนน ≥12 คะแนน
( 12 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์)

วิธีการประเมินผล

วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบเกณฑ์ที่กำหนด

เอกสารสนับสนุน

นโยบาย/แผนกำลังคนของเขตสุขภาพ

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. นายสรรเสริญ นามพรหม                  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 1410          โทรศัพท์มือถือ : -

โทรสาร :  0 2590 1421                   E-mail : sansernx@gmail.com

 

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กลุ่มประสานนโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. นางมาลีรัตน์ อ่ำทอง                      นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : -                      โทรศัพท์มือถือ : 063-1895856

   โทรสาร :                                    E-mail : malerat@hotmail.com

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. นางฐิตาภรณ์  จันทร์สูตร                นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 1348       โทรศัพท์มือถือ : 091-8864662

   โทรสาร : 0 2590 1344                 E-mail : hrmd.strategy@gmail.com

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

กลุ่มประสานนโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. นางศรีนวล ศิริคะรินทร์          นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : -             โทรศัพท์มือถือ : 081-6962801

   โทรสาร : -                        E-mail : srinuans711@gmail.com

2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิราพรรณ บัวแย้ม นักทรัพยากรบุคคล

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : -             โทรศัพท์มือถือ : 083-7519384

   โทรสาร : -                        E-mail : army24hr@gmail.com

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2021-09-20 09:15:08
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>