อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดอัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2563
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่036.1
Sort Order0
คำนิยาม

ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก

(ST Elevated Myocardial Infarction) 

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า A
นิยามของค่า Aจำนวนผู้ป่วยรหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า Bจำนวนผู้ป่วยรหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลทั้งหมด
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)x100
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 9
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI - ผู้ป่วยใน รหัส ICD10 WHO I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล - ผู้ป่วยใน รหัส ICD10- WHO I21.0-I21.3 ทั้งหมด
ค่าเป้าหมาย9.00
Max Value9.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

เมื่อมีผู้ป่วย STEMI และวิเคราะห์ข้อมูล โดย สำนักนโยบายและแผน โดยใช้ข้อมูล 43 แฟ้มและข้อมูลจาก Thai ACS Registry

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลจาก Thai ACS Registry

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ติดตามทุก 3 เดือน
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

2561

2562

13.39

ร้อยละ

10.12

9.64

8.41

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2561:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

≤ 10

≤ 10

≤ 10

≤ 10

 

 

 

 

ปี 2562:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

≤ 10

≤ 10

≤ 10

≤ 10

 

 

 

 

ปี 2563:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

≤ 9

≤ 9

≤ 9

≤ 9

 

 

 

 

ปี 2564:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

≤ 8

≤ 8

≤ 8

≤ 8

 

 

 

 

ปี 2565:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

< 8

< 8

< 8

< 8

 

วิธีการประเมินผล

รายงานจากเวชระเบียนข้อมูล

- จำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ทั้งหมดที่รับไว้หรือมารักษาในโรงพยาบาล

- จำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตในโรงพยาบาล

เอกสารสนับสนุน

เอกสาร 43 แฟ้มข้อมูลและข้อมูลจาก Thai ACS Registry

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

   แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ         ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-591-9972        โทรศัพท์มือถือ: 081-845-9395

   โทรสาร : 02-591-9972                   E-mail: dr.orawan.tuk@gmail.com

   สถานที่ทำงาน: กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

  แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ         ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

  โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-591-9972.         โทรศัพท์มือถือ: 081-845-9395

  โทรสาร : 02-591-9972                      E-mail: dr.orawan.tuk@gmail.com

  สถานที่ทำงาน: กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2021-06-11 19:31:35
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>