ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (เครื่องสำอางกลุ่มเสี่ยง)

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (เครื่องสำอางกลุ่มเสี่ยง)
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2563
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่017.3
Sort Order0
คำนิยาม

เครื่องสำอางกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เครื่องสำอางที่จดแจ้งในประเภทบำรุงผิวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผิวขาว กระจ่างใส และปัญหาสิว ฝ้า กระจุดด่างดำและฉลากกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง หรือเครื่องสำอางที่มีลักษณะทางกายภาพสีเข้ม/ฉูดฉาดเครื่องสำอางกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เครื่องสำอางที่จดแจ้งในประเภทบำรุงผิวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผิวขาว กระจ่างใส และปัญหาสิว ฝ้า กระจุดด่างดำและฉลากกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง หรือเครื่องสำอางที่มีลักษณะทางกายภาพสีเข้ม/ฉูดฉาด

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aผลิตภัณฑ์
นิยามของค่า Aจำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผักและผลไม้สด, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเครื่องสำอาง ที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัย และ จำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ปลอดภัยที่ตรวจพบจากชุดทดสอบอย่างง่ายและการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ (กรณีตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเมื่อพบผลการตรวจสอบด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายตกมาตรฐาน)
หน่วยของค่า Bผลิตภัณฑ์
นิยามของค่า Bจำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผักและผลไม้สด, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ เครื่องสำอาง ที่ได้รับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทั้งหมด และจำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีผลตรวจวิเคราะห์จากชุดทดสอบอย่างง่ายทั้งหมด
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)x100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ จำแนกเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ดำเนินการโดยส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค
ค่าเป้าหมาย80.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยนำเข้าระบบ KBIS    ของ อย. สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมผ่านระบบสารสนเทศของสำนักยา

อย.นำผลการตรวจสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าระบบ Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข โดยรายงานทุกไตรมาส 

แหล่งข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 1 2 3 และ 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

2561

2562

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง        ที่ได้รับการตรวจสอบ     ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

ที่กำหนด

ร้อยละ

-

-

-

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2562 - 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง

ผลตามตัวชี้วัด

  • รอผล

กิจกรรม

  • เก็บตัวอย่างตามแผนเก็บตัวอย่าง ประเภท Risk-based จำนวน 525 ตัวอย่าง

ผลตามตัวชี้วัด

  • ร้อยละ 80

กิจกรรม

  • เก็บตัวอย่างตามแผนเก็บตัวอย่างฯ ประเภท Risk-based จำนวน 1,084 ตัวอย่าง (ไม่สะสม)

ผลตามตัวชี้วัด

  • ร้อยละ 80

กิจกรรม

เก็บตัวอย่างตามแผนเก็บตัวอย่างฯ ประเภท Risk-based จำนวน  900 ตัวอย่าง (ไม่สะสม)

ผลตามตัวชี้วัด

  • ร้อยละ 80

 

 
วิธีการประเมินผล

จากรายงานสรุปผลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. ผักและผลไม้สด

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ :

นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว       สำนักอาหาร

โทรศัพท์ : 02-590-7214             โทรศัพท์มือถือ : 086-997-7187

โทรสาร : 02-591-8460              E-mail : planning.food@gmail.com

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด :         

นายกริชเพชร ผรณจินดา             สำนักอาหาร

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7216   โทรศัพท์มือถือ : 090-932-8585

โทรสาร : 02-591-8460              E-mail : planning.food@gmail.com

2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ :

นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว       สำนักอาหาร

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 7214   โทรศัพท์มือถือ : 086 997 7187          

โทรสาร : 0 2591 8460               e-mail : planning.food@gmail.com

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด :

นายกริชเพชร ผรณจินดา             สำนักอาหาร  

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590-7216   โทรศัพท์มือถือ : 090 932 8585

โทรสาร : 0 2591 8460               e-mail : planning.food@gmail.com
3. เครื่องสำอาง

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการและผู้ประสานงานตัวชี้วัด :

นายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์             สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย อย.

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7277     โทรสาร : 02-591-8468

4. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการและผู้ประสานงานตัวชี้วัด :

1. ภญ.นุชรินธ์  โตมาชา                         เภสัชกรชำนาญการ (เขตสุขภาพที่ 1-12)

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907155         โทรศัพท์มือถือ : 061-7317779

    โทรสาร : 02-5907341                    E-mail : nuchy408@gmail.com

    สำนักยา อย.

2. ภญ.อุษณีย์  ทองใบ                             เภสัชกรชำนาญการ (เขตสุขภาพที่ 13)

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907393             โทรศัพท์มือถือ : 081-3756902

    โทรสาร : 02-5918484                        E-mail : uthongbai@gmail.com

    กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคฯ อย.

3. ภญ.นภาภรณ์  ภูริปัญญวานิช                  เภสัชกรชำนาญการ (เขตสุขภาพที่ 1-13)

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907155            โทรศัพท์มือถือ : 081-9529663

    โทรสาร : 02-5907341                       E-mail : pharmui30@gmail.com

    สำนักยา อย.

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

ส่วนภูมิภาค

1.นายอาทิตย์  พันเดช                       ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7383          โทรศัพท์มือถือ : 084-795-6951

โทรสาร : 02-591-8484                    E-mail : artypun@gmail.com

กองส่งเสริมงานคุ้มครองฯ (คบ)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ส่วนกลาง

1. นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7292          โทรศัพท์มือถือ : 093-329-6998

โทรสาร : 02-591-8457                    E-mail : pattana@fda.moph.go.th

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ อย.

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>