จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดจำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2563
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่010
Sort Order0
คำนิยาม
  1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ระดับความสามารถที่แสดงออกมาของบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และปรับใช้ข้อมูลความรู้และบริการสุขภาพด้านกายและจิตได้อย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  2. การเข้าถึงข้อมูล ความรู้กิจกรรมทางกาย หมายถึง ประชาชนรู้แหล่งข้อมูล ความรู้ และสถานที่ออกกำลังกาย และสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการ สถานที่และกิจกรรมทางกายด้วยวิธีการใด ๆ เมื่อจำเป็นได้
  3. การเข้าใจข้อมูล ความรู้กิจกรรมทางกาย หมายถึง ประชาชนเข้าใจความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย ตีความจากข้อมูลได้ถูกต้อง อธิบายเหตุผลความจำเป็นของกิจกรรมทางกายที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองได้ เข้าใจขั้นตอนและปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง สามารถบอกได้ว่าจะนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเองได้อย่างไร และสามารถชี้แจงหรืออภิบายให้คนอื่นเข้าใจได้
  4. การประเมินข้อมูล ความรู้กิจกรรมทางกาย หมายถึง ประชาชนบอกได้ถูกต้องว่าข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกายใดและจากแหล่งใดมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และเหมาะสมกับตนเอง บอกได้ว่ากิจกรรมทางกายใดที่ตนเองควรได้รับ และสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและตอบโต้ซักถามเรื่องกิจกรรมทางกายกับบุคลากรด้านสาธารณสุขและคนอื่น ๆ ได้
  5. การปรับใช้ข้อมูล ความรู้กิจกรรมทางกาย หมายถึง ประชาชนตัดสินใจหรือร่วมตัดสินใจบนฐานข้อมูลและความรู้ที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง และเพียงพอ สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับตนเอง
  6. ครอบครัว  หมายถึง กลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาอยู่ร่วมกันในครัวเรือนเดียวกันมีสายสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน
  7. ผู้ลงทะเบียน  หมายถึง ตัวแทนของครอบครัวซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบลงทะเบียนโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
  8. บัญชี หมายถึง ข้อมูลการลงทะเบียนครอบครัวในโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยตัวชี้วัดจำนวน
หน่วยของค่า Aครอบครัว
นิยามของค่า Aจำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า B
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัดA
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย1000000
ประชากรกลุ่มเป้าหมายประชากรไทยทุกคน
ค่าเป้าหมาย1000000.00
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

การลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย

แหล่งข้อมูล

การรายงานผลการลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผล3 ปี
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

2561

2562

-

ครอบครัว

 

-

-

 
เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน :

ปี 2561:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

-

-

-

 

 

 

 

ปี 2562:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

-

-

-

 

 

 

 

ปี 2563:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

400,000 ครอบครัว

600,000 ครอบครัว

800,000 ครอบครัว

1,000,000 ครอบครัว

 

 

 

 

ปี 2564:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

-

-

5,000,000 ครอบครัว

 

 

 

 

ปี 2565:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12เดือน

-

-

-

10,000,000 ครอบครัว

 

 

 

 

เป้าหมายจำนวนครอบครัวสะสมจำแนกรายจังหวัดในปี 2563 2564 และ 2565

ลำดับที่

จังหวัด

จำนวนครอบครัว*
(ครอบครัว)

เป้าหมายปี 2563
(ครอบครัว)

เป้าหมายปี 2564
(ครอบครัว)

เป้าหมายปี 2565
(ครอบครัว)

1

กรุงเทพมหานคร

        560,077

        28,484

       142,422

        284,844

2

สมุทรปราการ

        448,463

        22,808

       114,040

        228,079

3

นนทบุรี

        427,201

        21,727

       108,633

        217,266

4

ปทุมธานี

        399,446

        20,315

       101,575

        203,150

5

พระนครศรีอยุธยา

        234,466

        11,924

        59,622

        119,245

6

อ่างทอง

          84,564

          4,301

        21,504

          43,008

7

ลพบุรี

        214,303

        10,899

        54,495

        108,990

8

สิงห์บุรี

          70,089

          3,565

        17,823

          35,646

9

ชัยนาท

        113,892

          5,792

        28,962

          57,923

10

สระบุรี

        382,541

        19,455

        97,276

        194,553

11

ชลบุรี

        702,174

        35,711

       178,556

        357,111

12

ระยอง

        255,536

        12,996

        64,980

        129,960

13

จันทบุรี

        173,964

          8,847

        44,237

          88,475

14

ตราด

          80,256

          4,082

        20,408

          40,817

15

ฉะเชิงเทรา

        197,578

        10,048

        50,242

        100,484

16

ปราจีนบุรี

        146,431

          7,447

        37,236

          74,472

17

นครนายก

          80,565

          4,097

        20,487

          40,974

18

สระแก้ว

        177,916

          9,048

        45,242

          90,484

19

นครราชสีมา

        759,893

        38,647

       193,233

        386,466

20

บุรีรัมย์

        465,253

        23,662

       118,309

        236,618

21

สุรินทร์

        335,763

        17,076

        85,381

        170,762

22

ศรีสะเกษ

        332,777

        16,924

        84,622

        169,244

23

อุบลราชธานี

        485,655

        24,699

       123,497

        246,994

24

ยโสธร

        137,190

          6,977

        34,886

          69,772

25

ชัยภูมิ

        341,399

        17,363

        86,814

        173,629

26

อำนาจเจริญ

        105,287

          5,355

        26,773

          53,547

27

บึงกาฬ

        114,123

          5,804

        29,020

          58,041

28

หนองบัวลำภู

        175,064

          8,903

        44,517

          89,034

29

ขอนแก่น

        600,524

        30,541

       152,707

        305,414

30

อุดรธานี

        409,445

        20,824

       104,118

        208,235

31

เลย

        165,565

          8,420

        42,101

          84,203

32

หนองคาย

        142,630

          7,254

        36,269

          72,539

33

มหาสารคาม

        263,030

        13,377

        66,886

        133,772

34

ร้อยเอ็ด

        339,200

        17,251

        86,255

        172,510

35

กาฬสินธุ์

        293,137

        14,908

        74,542

        149,084

36

สกลนคร

        292,937

        14,898

        74,491

        148,982

37

นครพนม

        207,927

        10,575

        52,874

        105,747

38

มุกดาหาร

          97,002

          4,933

        24,667

          49,333

39

เชียงใหม่

        591,747

        30,095

       150,475

        300,950

40

ลำพูน

        169,203

          8,605

        43,027

          86,053

41

ลำปาง

        239,524

        12,182

        60,909

        121,817

42

อุตรดิตถ์

        143,278

          7,287

        36,434

          72,868

43

แพร่

        143,405

          7,293

        36,466

          72,933

44

น่าน

        165,689

          8,427

        42,133

          84,266

45

พะเยา

        228,549

        11,624

        58,118

        116,235

46

เชียงราย

        434,563

        22,101

       110,505

        221,010

47

แม่ฮ่องสอน

          81,600

          4,150

        20,750

          41,500

48

นครสวรรค์

        338,524

        17,217

        86,083

        172,166

49

อุทัยธานี

        104,341

          5,307

        26,533

          53,066

50

กำแพงเพชร

        259,448

        13,195

        65,975

        131,950

51

ตาก

        193,256

          9,829

        49,143

          98,286

52

สุโขทัย

        185,748

          9,447

        47,234

          94,468

53

พิษณุโลก

        375,229

        19,083

        95,417

        190,834

54

พิจิตร

        308,621

        15,696

        78,479

        156,958

55

เพชรบูรณ์

        302,286

        15,374

        76,868

        153,737

56

ราชบุรี

        260,728

        13,260

        66,300

        132,601

57

กาญจนบุรี

        249,061

        12,667

        63,334

        126,667

58

สุพรรณบุรี

        259,567

        13,201

        66,005

        132,010

59

นครปฐม

        298,861

        15,199

        75,997

        151,995

60

สมุทรสาคร

        152,290

          7,745

        38,726

          77,452

61

สมุทรสงคราม

          55,107

          2,803

        14,013

          28,026

62

เพชรบุรี

        181,713

          9,242

        46,208

          92,416

63

ประจวบคีรีขันธ์

        163,529

          8,317

        41,584

          83,168

64

นครศรีธรรมราช

        481,096

        24,468

       122,338

        244,676

65

กระบี่

        164,289

          8,355

        41,777

          83,554

66

พังงา

          87,448

          4,447

        22,237

          44,474

67

ภูเก็ต

        159,879

          8,131

        40,656

          81,311

68

สุราษฎร์ธานี

        430,792

        21,909

       109,546

        219,092

69

ระนอง

          76,585

          3,895

        19,475

          38,950

70

ชุมพร

        171,641

          8,729

        43,647

          87,293

71

สงขลา

        445,119

        22,638

       113,189

        226,378

72

สตูล

          79,243

          4,030

        20,151

          40,301

73

ตรัง

        183,569

          9,336

        46,680

          93,359

74

พัทลุง

        153,892

          7,827

        39,133

          78,266

75

ปัตตานี

        171,430

          8,719

        43,593

          87,186

76

ยะลา

        137,566

          6,996

        34,982

          69,963

77

นราธิวาส

        220,924

        11,236

        56,179

        112,357

รวมทั้งหมด

     19,662,603

     1,000,000

     5,000,000

     10,000,000

( * อ้างอิงจากข้อมูลในแฟ้ม Home ของ ฐานข้อมูล HDC เดือนสิงหาคม 2562: สืบค้นเมื่อ กันยายน 2562)

วิธีการประเมินผล

พิจารณาจากการรายงานผลการลงทะเบียนบนเว็ปไซต์ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย

  1. การรายงานผลการลงทะเบียนบนเว็ปไซต์ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกายรายจังหวัด

  2. การรายงานผลการลงทะเบียนบนเว็ปไซต์ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกายรายอำเภอ

  3. การรายงานผลการลงทะเบียนบนเว็ปไซต์ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกายรายตำบล

เอกสารสนับสนุน

1.วิมล โรมา และคณะ.(2561). การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2560. [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ https://www.hsri.or.th/researcher/research/new-release/detail/11454 

2.คู่มือการดำเนินงานโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                                                               เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

3. โปสเตอร์คีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯhttps://activefam.anamai.moph.go.th/Poster

4. โปสเตอร์เชิญชวนชาวไทยทุกท่านร่วมออกกำลังกายถวายในหลวง กับโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ https://activefam.anamai.moph.go.th/Poster

5. แผ่นพับโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกhttps://activefam.anamai.moph.go.th/Brochure

6. วีดิทัศน์ขั้นตอนการลงทะเบียน โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยhttps://activefam.anamai.moph.go.th/registration_process

7. ข้อมูลในแฟ้ม Home ของ ฐานข้อมูล HDC

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/admin/monitor43hdcservice.php

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ชื่อ – สกุล นายสายชล คล้อยเอี่ยม   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน :02 590 4705         โทรศัพท์มือถือ : 088-323-4265

   โทรสาร :                                   E-mail : saichon.psed8@gmail.com

สถานที่ทำงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อ – สกุล นายวสันต์  อุนานันท์   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน :02 590 4413         โทรศัพท์มือถือ : 086-088-1178

   โทรสาร :                                   E-mail : u.keng@hotmail.com

สถานที่ทำงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

ชื่อ – สกุล นายวสันต์  อุนานันท์   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน :02 590 4413         โทรศัพท์มือถือ : 086-088-1178

   โทรสาร :                                   E-mail : u.keng@hotmail.com

สถานที่ทำงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อ-สกุล: นายสันสนะ ณรงค์อินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 025904585

สถานที่ทำงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ

ชื่อ – สกุล นายวสันต์  อุนานันท์   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน :02 590 4413         โทรศัพท์มือถือ : 086-088-1178

   โทรสาร :                                   E-mail : u.keng@hotmail.com

สถานที่ทำงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อ-สกุล: นายสันสนะ ณรงค์อินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 025904585

สถานที่ทำงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Last Update2020-09-25 16:11:19
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>