อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดอัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2563
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่001
Sort Order0
คำนิยาม

การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน

หน่วยตัวชี้วัดอัตราต่อแสนประชากร
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100000
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมายไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ประชากรกลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน
ค่าเป้าหมาย17.00
Max Value17.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

เมื่อเกิดมารดาตาย ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. โรงพยาบาลที่มีมารดาตาย

- แจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง

- ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management )และแก้ปัญหาเบื้องต้น

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

- แจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตาย ภายใน 24 ชั่วโมง

3. คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด

- เก็บรวบรวมข้อมูลมารดาตายทั้งหมด เพื่อใช้ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา

4.  ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตาย

ส่งรายงานการตายมารดาเบื้องต้น ผ่าน http://savemom.anamai.moph.go.th ให้แก่กรมอนามัย ภายใน 7 วัน

- ประสานกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลมารดาตาย

- จัดประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา

- ส่งแบบฟอร์มรายงานการตายมารดา (CE-62) ผ่าน http://savemom.anamai.moph.go.th แก่กรมอนามัย ภายใน 30 วัน

5.  สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

- วิเคราะห์ข้อมูลมารดาตายในภาพรวม และรายงานแก่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริกำเนิด ทุก 3 เดือน

จัดทำรายงานประจำปี และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง

แหล่งข้อมูล

หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ  สำนักงานทะเบียนราษฎร์

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

2560

2561

อัตราส่วนการตายมารดา

อัตราส่วนการตายต่อการเกิดมีชีพแสนราย

23.3

24.6

26.6

18.4

17.1

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2562:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

-

-

ไม่เกิน 17 ต่อ

การเกิดมีชีพแสนคน

 

 

 

 

 

ปี 2563:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

-

-

ไม่เกิน 17 ต่อ

การเกิดมีชีพแสนคน

 

 

 

 

 

ปี 2564:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

-

-

ไม่เกิน 16 ต่อ

การเกิดมีชีพแสนคน

 

 

 

 

 

ปี 2565:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

-

-

ไม่เกิน 15 ต่อ

การเกิดมีชีพแสนคน

วิธีการประเมินผล

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย 

เอกสารสนับสนุน

- แบบรายงานการตายมารดา CE-62

- มาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ (Safe Mother hood and Baby  Friendly  hospital)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1.พญ.พิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์  โทรศัพท์ 0 2590 4435   โทรศัพท์มือถือ 08 1292 3849                                              

2.นางนงลักษณ์  รุ่งทรัพย์สิน   โทรศัพท์ 0 2590 4425   โทรศัพท์มือถือ 08 4681 9667      

โทรสาร 0 2590 4427       E-mail: noi_55@hotmail.com

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

นางวรรณชนก  ลิ้มจำรูญ              โทรศัพท์ 0 2590 4438   

โทรศัพท์มือถือ 06 2596 2294     โทรสาร 0 2590 4427      

E-mail: loogjun.ph@hotmail.com

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2023-01-18 11:07:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>