สสจ.เชียงใหม่

Displayname
Note

จัวหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการในพื้นที่กาดมณี โดยมีผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรม ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (จำนวน 3 ชั่วโมง) (มีบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร / ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม) จำนวน 80 คน คิดเป็น 100% และผ่านการประเมินโดยศูนย์อนามัยที่ 1 ในระดับดีมาก

Last Update2021-10-07 10:13:18
ภาพกิจกรรม
Attached Files
รายงาน Quick Win ไตรมาส 1
รายงาน Quick Win ไตรมาส 2
รายงาน Quick Win ไตรมาส 3
รายงาน Quick Win ไตรมาส 4