กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Displayname-
Note

ผลการดำเนินงาน

1. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 2234/2559 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เพื่อดำเนินการกำหนดมาตรฐานกระบวนการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยมติที่ประชุมได้พิจารณากรอบแนวทางในการกำหนดมาตรฐานกระบวนการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกรม

3. ดำเนินการจัดทำมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากสองช่องทางคือ จากฐานข้อมูลการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างปี พ.ศ. 2502 - 2559 และจากการสำรวจข้อมูลจากทุกหน่วยงาน เพื่อนำสู่การจัดทำฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการพิจารณาจัดทำแผนการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์นวัตกรรมต่อไป

5. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้กำหนดประเภทของข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

6. กองแผนงานและวิชาการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดโครงสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนและบริหารจัดการนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์

7. รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วเสร็จ

8. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงานจัดทำแผนการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

9. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยมติที่ประชุมได้พิจารณากำหนดแนวทางในการจัดทำแผนการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

10. ดำเนินการจัดทำแผนการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 แล้ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

11. จัดทำข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามที่ได้กำหนดรูปแบบฐานข้อมูลไว้แล้วซึ่งได้ดำเนินการการรวบรวมข้อมูล และกำหนดรหัสหมายเลขของข้อมูล โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

12. จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แล้วเสร็จ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซด์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผ่านทางลิงค์ http://www3.dmsc.moph.go.th/innovation_dmsc/

ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2560 ส่งผลให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีฐานข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 ฐาน

Last Update2020-02-24 10:54:21
ภาพกิจกรรม
Attached Files
รายงาน Quick Win ไตรมาส 1
รายงาน Quick Win ไตรมาส 2
รายงาน Quick Win ไตรมาส 3
รายงาน Quick Win ไตรมาส 4