ร้อยละงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบดำเนินการต่อปี

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบดำเนินการต่อปี
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่094
Sort Order0
คำนิยาม

การวิจัยด้านสุขภาพ หมายถึง ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ หาวิธีการใหม่ๆ คิดค้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการป้องกัน รักษาโรค รวมทั้งในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานทางสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข

งบประมาณที่เกี่ยวกับงานวิจัย หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานสนับสนุนให้กับนักวิจัย เพื่อใช้จ่ายในการจัดทำวิจัย เช่น เงินเดือน และค่าตอบแทนบุคลากร ค่าใช้จ่ายสำหรับงานสนาม ค่าใช้จ่ายสำนักงานค่าครุภัณฑ์ ค่าประมวลผลข้อมูล ค่าพิมพ์รายงาน ค่าจัดประชุมวิชาการเพื่อปรึกษาเรื่องการดำเนินงาน หรือเพื่อเสนอผลงานวิจัยเมื่อจบโครงการแล้ว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2560

งบดำเนินการ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำของหน่วยงาน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aบาท
นิยามของค่า Aงบประมาณดำเนินการที่เกี่ยวกับการวิจัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยของค่า Bบาท
นิยามของค่า Bงบประมาณดำเนินการทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0
ประชากรกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8 กรม ได้แก่ 1.กรมการแพทย์ 2.กรมควบคุมโรค 3.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 5.กรมสุขภาพจิต 6. กรมอนามัย 7.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 8.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ค่าเป้าหมาย1.00
Max Value5.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1.รวบรวมข้อมูลงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากทุกกรม

2.ติดตามและรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัย ของไตรมาสที่ 2-4

3.บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด รอบ 3,6,9,12 เดือน และบนเวปไซด์ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข www.http://healthkpi.moph.go.th ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แหล่งข้อมูล

1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับกรม จำนวน 8 กรม

2. เวปไซด์ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข www.http://healthkpi.moph.go.th

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 2, 3 และ 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

ร้อยละงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบดำเนินการต่อปี

 

 

 

 

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2560 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

0.25%

 0.5%

1.0%

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

0.25%

 0.5%

1.0%

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

0.5%

1.0%

1.5%

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

0.5%

1.0%

1.5%

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

0.5%

1.0%

1.5%

 
 
วิธีการประเมินผล

1. งบดำเนินการของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรให้เป็น  

   งบประมาณสำหรับการวิจัย อย่างน้อยร้อยละ 1.0 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2. จำนวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนงบประมาณสำหรับการวิจัย

    ให้กับนักวิจัยในสังกัด ได้อย่างน้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 ของงบดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เอกสารสนับสนุน

1. การจัดทำรายงานในแต่ละไตรมาส จากกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. ข้อมูลบนเวปไซด์ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข www.http://healthkpi.moph.go.th

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นายแพทย์สมควร  หาญพัฒนชัยกูร      ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมป้องกันโรค

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901714         โทรศัพท์มือถือ : 089-967674

    โทรสาร : 02-5919832                      E-mail : bengouy@hotmail.com

2. นางจิรภฎา  วานิชอังกูร                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901706        โทรศัพท์มือถือ : 089-7997079

    โทรสาร : 02-5919832                    E-mail : ppproject2016@hotmail.com

3. นางพัชรวรรณ  แก้วศรีงาม               

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902012       โทรศัพท์มือถือ : 089-7811748

    โทรสาร : 02-5919835                    E-mail : research.moph@hotmail.com

สำนักวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางจิรภฎา  วานิชอังกูร                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-5901706        โทรศัพท์มือถือ: 089-7997079

    โทรสาร: 02-5919832                     E-mail: ppproject2016@hotmail.com

2. นางพัชรวรรณ  แก้วศรีงาม               

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902012       โทรศัพท์มือถือ : 089-7811748

    โทรสาร : 02-5919835                    E-mail : research.moph@hotmail.com

สำนักวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>