ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Health Expenditure) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Health Expenditure) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่090
Sort Order0
คำนิยาม

รายจ่ายด้านสุขภาพ เป็นรายจ่ายในการให้การบริการด้านสุขภาพทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งรายจ่ายดำเนินงาน และรายจ่ายสะสมทุนจากแหล่งการคลังทั้งภาครัฐ และนอกภาครัฐ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(Gross Domestic Product: GDP) หมายถึง มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่คำนึงว่าทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้า และบริการ จะเป็นทรัพยากรของพลเมืองในประเทศหรือเป็นของชาวต่างประเทศ ในทางตรงข้าม ทรัพยากรของพลเมืองในประเทศแต่ไปทำการผลิตในต่างประเทศก็ไม่นับรวมไว้ในผลิตภัณฑ์ในประเทศ

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aบาท
นิยามของค่า Aรายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศ
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า Bผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมายรายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย และ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ค่าเป้าหมาย-
Max Value0.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. รายงานข้อมูลผลิตภัณฑืมวลรวมของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

    เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2. รายงานงบประมาณประจำปี สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

3. บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

4. National Health Account by country WHO

แหล่งข้อมูล

1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2. สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

3. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

4. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

5. World Health Organization

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4 (ประเมินทุก 2 ปี โดยการเหลื่อมของข้อมูลประมาณ 2-3 ปี)
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2554

2555

2556

3.7 (2556)

ร้อยละ

3.8

3.8

3.7

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2560 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

-

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

-

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 3.7

และไม่เกินร้อยละ 5

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

--

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 3.7

และไม่เกินร้อยละ 5

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 3.7

และไม่เกินร้อยละ 5

 
 
 
วิธีการประเมินผล

ใช้ข้อมูลตัวชี้วัดจากบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ

เอกสารสนับสนุน

รายงานรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ จัดทำโดย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. กัญจนา ติษยาธิคม                           นักวิจัย

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902386         โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5902385                      E-mail : kanjana@ihpp.thaigov.net

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. กัญจนา ติษยาธิคม                           นักวิจัย

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902386         โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5902385                      E-mail : kanjana@ihpp.thaigov.net

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>